รายละเอียด

โครงการรักการอ่าน 

ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ และเป็นวัฒนธรรมไทยที่จะทำให้สังคมไทยมีความเข้มแข็ง หากคนไทยให้ความสำคัญกับภาษาไทย แต่ปัจจุบันคนไทยและเยาวชนไทยให้ความสำคัญกับภาษาไทยน้อยมาก ดังนั้นการใช้ภาษาทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน จึงน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการอ่าน มีผลการวิจัยหลายฉบับสรุปว่าคนไทยอ่านหนังสือน้อยมาก มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อเป็นแรงหนึ่งที่จะทำให้ปัญหานั้นเบาบางลงหรือหมดไป ซึ่งสิ่งที่โครงการนี้คาดหวังและพยายามให้เกิดขึ้น คือ สถิติการอ่านหนังสือของเยาวชนไทยต้องอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้น อีกประการหนึ่งคือ เรื่องการใช้ภาษาเขียนของเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่มีหน้าที่สารบาญ สมควรอย่างยิ่งที่ต้องมีการฝึก และพัฒนาการเขียนหนังสือราชการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การสื่อสารในหน่วยราชการมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

จุดมุ่งหมายของโครงการ

  1. เพื่อให้เยาวชนไทยสามารถใช้ภาษาไทยทั้ง 4 ทักษะ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยทั้ง 4 ทักษะ
  3. เพื่อให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่สารบาญใช้ภาษาเขียนราชการได้ถูกต้อง
  4. เพื่อให้มหาวิทยาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีส่วนช่วยเหลือสังคม


โครงการรักการอ่าน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
 0 2649 5000  ต่อ 6203

onnalin@swu.ac.th

  
 ข้อมูลประจำปี

ข้อมูลของโครงการประจำปี

2555 | 2554 | 2553 | 2552
 
Show as single page

(1)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ

 

ที่ปรึกษา

(2) อาจารย์ วาณี อรรจน์สาธิต  

ประธานกรรมการ

(3) ผู้อำนวยการศูนย์การแพตย์ปัญญานันทภิขุ ชลประทาน มศว   กรรมการ
(4) รองศาสตราจารย์ เยาวพา เดชะคุปต์   กรรมการ
(5) อาจารย์ อัจฉรา ประดิษฐ์   กรรมการ
(6) อาจารย์ พัทธยา จิตต์เมตตา   กรรมการ
(7) อาจารย์ สุพัตรา ทองกัลยา   กรรมการ
(8) อาจารย์ รัชนีย์ญา กลิ่นน้ำหอม   กรรมการ
(9) อาจารย์ วีรยุทธ เกิดในมงคล   กรรมการ
(10) อาจารย์ สมปอง ใจดีเฉย   กรรมการ
(11)  นางบุญสม  เล้าพูนพิทยะ   กรรมการ
(12)  อาจารย์ พัชระ พิพิธกุล   กรรมการและเลขานุการ
(13)  นางสาวพเยาว์ บุญสิทธิ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(14)  นางสาวอชิรญา ทองอินทร์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลงาน

1. กิจกรรมโครงการรักการอ่านวันเด็กแห่งชาติ

10,000

2. โครงการรักการอ่าน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

177,600

 

 กิจกรรมที่ 2 โครงการมุมหนังสือชวนอ่าน

 

 

 กิจกรรมที่ 3 โครงการเอกสารสาระน่ารู้น่าอ่านพัฒนาชุมชน

 

 

3. โครงการพัฒนาห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ จังหวัดนครนายก และสระแก้ว

300,000

 

4. โครงการหนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตา

35,000

 

5. โครงการบูรณาการและติดตามประเมินผลการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการจัดการความรู้

301,256

 

6. โครงการปลูกฝังการรักการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้น

114,400

 

7.โครงการรวมพลังสร้างสรรค์เด็กไทยส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

180,000

 

8. โครงการพัฒนาการอ่านออกเสียงด้วยเทคนิคการละครสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายผู้มีปัญหาในการออกเสียงภาษาไทย ณ ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

200,000

 

9.โครงการสร้างเสริมแรงจูงใจเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านในนักเรียน

150,000

 

10.โครงการสร้างสื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพื่อการพัฒนาทักษะการคิดด้วยโยนิโสมนสิการ

100,000

 


2555 | Page 1 of 4 | 2554
  


Copyright © 2008-2012 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since December 17, 2008