รายละเอียดโครงการ

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้ทางพฤกษศาสตร์

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้ทางพฤกษศาสตร์เป็นอีกหนึ่งโครงการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซึ่งทำหน้าที่ในการเป็นแหล่งเรียนรู้โดยมีการรวบรวมพันธุ์พืชและขยายพันธุ์พืชหายากพืชใกล้สูญพันธุ์ ดำเนินการจัดการความรู้ในการพัฒนาพืชเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืนของการเกษตร จัดอบรมสัมนานักเรียน นิสิต/นักศึกษา นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไปให้มีการเรียนรู้เรื่องพฤกษศาสตร์ เกษตรศาสตร์  ธรรมชาติ ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม การศึกษาพันธุ์พืชและการใช้ประโยชน์จากพืช ตลอดจนปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืช พืชสมุนไพร และการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนที่ส่งผลให้เกิดความผิดปกติของธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้ทางพฤกษศาตร์เป็นโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่มีหลากหลายโครงการที่พร้อมบริการประชาชน เช่น การรวบรวมพันธุ์พืชเพื่อเป็นอุทยานการเรียนรู้ การอบรมด้านการจัดการความรู้ทางพฤษศาสตร์ การฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อการบริการวิชาการ การสร้างองค์ความรู้จากการวิจัย การจ้างงานนิสิตนักศึกษาในการขยายพันธุ์พืช การบริการพันธุ์พืชสำหรับใช้ในการเรียนการสอนทางพฤกษศาสตร์ การจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางพฤกษศาสตร์แก่ชุมชน การบริการพรรณไม้เพื่อรณรงค์การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งโครงการต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นโครงการบริการวิชาการที่มุ่งเน้นให้เกิดการจัดการความรู้ทางพฤกษศาสตร์และเผยแพร่ออกสู่ชุมชนทำให้ผู้ที่ได้รับการเข้ารับการบริการเกิดความเข้าใจในองค์ความรู้ทางพฤกษาศาสตร์ได้เรียนรู้จากตัวอย่างพรรณไม้จริง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับชีวิตทั้งด้านส่วนตัวและบริการธุรกิจอย่างยั่งยืนได้ และช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในทุกระดับ

  
 ข้อมูลประจำปี

ข้อมูลของโครงการประจำปี

2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549
 
Show as single page

 
(1)

รศ.สุมาลี เหลืองสกุล

 

ประธานกรรมการ

(2)

ผศ.สมชาย ไกรสังข์

 

รองประธานกรรมการ

(3) ผศ.อมรพงศ์ สุธรรมรักษ์   กรรมการ
(4) รศ.ปรินท์ ชัยวิสุทธางกูร   กรรมการ
(5) ดร.วิชชากร จารุศิริ   กรรมการ
(6) ดร.กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ   กรรมการ
(7) ดร.อรินทม์ งามนิยม   กรรมการ
(8) อาจารย์ชนิดา มิตรานันท์   กรรมการ
(9) อาจารย์ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์   กรรมการ
(10) นายกฤติญา แสงภักดี   กรรมการ
(11) น.ส.ศิรินภา ศิริยันต์   กรรมการ
(12) น.ส.วสินี ไขว้พันธุ์   กรรมการและเลขานุการ
(13) น.ส.ดวงรัตน์ แพงไทย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
       

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลงาน
 1. โครงการรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์พืชเพื่อเป็นอุทยานการเรียนรู้

1,200,000

 

 กิจกรรมที่ 1  โครงการรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์พืชเพื่อเป็นอุทยานการเรียนรู้  1,200,000  

 2. โครงการฐานการเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์

860,000

 

 กิจกรรมที่ 1ฐานการเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ 860,000

 

 3. โครงการฝึกอบรมและสัมมนาด้านการจัดการความรู้ทางพฤกษศาสตร์

1,000,000

 

 กิจกรรมที่ 1 โครงการศึกษาดูงานมหัศจรรย์มวลดอกไม้ ณ DASADA GALLERY จ.ปราจีนบุรี 17,300

 

 กิจกรรมที่ 2 โครงการงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2555 127,000

 

 กิจกรรมที่ 3 โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์ด้านพฤกษศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ใน อ.องครักษ์ จ.นครนายก 9,300 

 

  กิจกรรมที่ 4 โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้นำชุมชนใน ต.องครักษ์ เพื่อสำรวจความต้องของชุมชนในด้านพฤกษศาสตร์ การเกษตรและสิ่งแวดล้อม 9,850 

 

 กิจกรรมที่ 5 โครงการสร้างงานเสริมอาชีพด้วยสวนสวยในแก้วใส 134,900  
 กิจกรรมที่ 6 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สารสกัดจากพืชเพื่อการทำนาข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ 90,000  
 กิจกรรมที่ 7 โครงการปลูกป่าชุมชน ด้วยหัวใจคนองครักษ์ 115,000  
 กิจกรรมที่ 8 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สวยงามอย่างไทยด้วยแชมพูสบู่สมุนไพรจากธรรมชาติ  81,700   
 กิจกรรมที่ 9 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เปลี่ยนขยะอินทรีย์ ให้เป็นทอง 80,000  
 กิจกรรมที่ 10 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มหัศจรรย์สัณฐานพืช 98,600  
 กิจกรรมที่ 11 โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง  สมุนไพรไทยต้าน 5 โรคร้ายยอดนิยม 99,800  


2555 | Page 1 of 7 | 2554
  


Copyright © 2008-2012 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since December 17, 2008