รายละเอียด

โครงการ Cyber Education Center

โลกยุคไซเบอร์เป็นโลกใหม่ที่ได้รับอิทธิพลมาจากความเจริญก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ “ไอซีที” และส่งผลต่อวิถีการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมอย่างมากมาย เห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงของระบบการให้บริการ (service system) ระบบการศึกษา (education system) หรือแม้แต่วิถีการดำรงชีวิตในปัจจุบัน (life style) ที่ไอซีทีได้เข้ามามีบทบาท จนทำให้เกิดกระบวนทัศน์ใหม่ของระบบการทำงาน การดำเนินชีวิต จนคนในสังคมเห็นไอซีทีเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สัมผัสได้และต้องเรียนรู้ตลอดเวลา ดังนั้น คนที่สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้เรียนรู้ในสิ่งต่างๆได้ตลอดเวลาจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ในยุค Cyber ได้อย่างสงบสุขและปลอดภัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยความริเริ่มของท่านอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ) ได้ดำเนินโครงการ “Cyber Education Center หรือ ศูนย์การศึกษาไซเบอร์” มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 โดยดำเนินงานภายใต้การบริหารงานของสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อผลักดันนโยบายการจัดการศึกษาไซเบอร์ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชน ดำเนินการในลักษณะการจัดการฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การวิจัยและการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ในรูปแบบแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล (educational learning resources) หรือห้องเรียนเสมือน (virtual classroom) ที่ผู้สนใจเข้ามาศึกษาสามารถใช้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและร่วมสร้างสังคมวิชาการบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (virtual community) นอกจากนี้ยังเป็นเสมือนเวทีในการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที (ICT Competency) ให้แก่คนในสังคมอีกด้วย

โครงการ Cyber Education Center ดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย ที่กำหนดยุทธศาสตร์ในพัฒนาการรู้เทคโนโลยี (IT Literacy) และ การรู้สารสนเทศ (Information Literacy) ให้แก่นิสิต บุคลากร และประชาชน โครงการ Cyber Education Center ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการดำเนินงานไว้ ดังนี้

  1. ทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาการศึกษาไซเบอร์ของประเทศ
  2. ศึกษาวิจัยแนวปฎิบัติที่ดี ถ่ายทอดความรู้และยกระดับชุมชนด้านการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ชุมชน
  3. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปให้เป็นผู้รู้เทคโนโลยีและรู้สารสนเทศ
  4. ส่งเสริมการสร้างความเข้มเเข็งของการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตบนระบบไซเบอร์


ศูนย์การศึกษาไซเบอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาคาร 16 ชั้น 4 114 ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

0 2649 5706, 0 2649 5000 ต่อ 5048 0 2259 2217
cec.cc.swu.ac.th cec[at]swu.ac.th

  
 ข้อมูลประจำปี
2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550
 
Show as single page

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รายงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน

00.00

 


2559 | Page 1 of 10 | 2558
  


Copyright © 2008-2012 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since December 17, 2008