2555 | 2554 | 2553
 
Show as single page

 

 

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

คณะ/หน่วยงาน

 
 

1

โครงการปลูกฝังการรักการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์

 

2

โครงการสร้างสื่อรักการอ่านด้วยหลักโยนิโสมนสิการ

คณะมนุษยศาสตร์

 

3

โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนการวิจัย และการจัดการความรู้ (เนื้อหาเป็นโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับโรงเรียนทีเคยไปจัดห้องสมุดชุมชน
จ.สระแก้ว)

คณะมนุษยศาสตร์

 

4

โครงการวารสารสำหรับเด็ก

คณะมนุษยศาสตร์

 

5

โครงการชุดวรรณกรรมแปลส่งเสริมเด็กไทยรักการอ่าน

คณะมนุษยศาสตร์

 

6

โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556

คณะมนุษยศาสตร์

 

7

โครงการห้องสมุดความหมาย

คณะมนุษยศาสตร์

 

8

โครงการมุมหนังสือชุมชน

คณะมนุษยศาสตร์

 

9

โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

คณะมนุษยศาสตร์

 

10

โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาไทยและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

คณะมนุษยศาสตร์

 

11

โครงการวัฒนธรรมสู่ชุมชน ครั้งที่ 10

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

12

โครงการบริการวิชาการศิลปศึกษาสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

13

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการแสดงเพื่อสร้างจิตสำนึกต่อสังคม

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

14

โครงการสัมมนาวิชาการสาขาวิชาทัศนศิลป์:บทบาทของศิลปะจินตทัศน์กับความหลาก-หลายในปริมณฑลอาเซียน

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

15

โครงการสัมมนาวิชาการศิลปะร่วมกับพลวัตรทางสังคมและวัฒนธรรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

16

โครงการสัมมนาปฏิบัติการอบรมดนตรีไทย

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

17

โครงการส่งเสริมจิตตปัญญาศึกษา :ศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน อ.วัฒนานครจ.สระแก้ว

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

18

โครงการส่งเสริมจิตตปัญญาศึกษา :เรียนรู้ร่วมกันศิลป์สร้างสรรค์ชุมชนจ.นครนายก

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

19

โครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

20

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

21

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม การแสดงผลงานการออกแบบเครื่องประดับ Bangkok Gem &Jewelry Fair 2013

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

22

โครงการนิทรรศการศิลปกรรมบูรณาการออกแบบสร้างสรรค์สู่สังคม ประจำปีการศึกษา 2555

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

23

โครงการดนตรีชุมชนเพื่อการปลูกจิตสำนึกด้านวัฒนธรรมแก่เยาวชน

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

24

โครงการค่ายดนตรีเยาวชนต้นแบบ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ภูมิปัญญาและทักษะ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

25

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์อาเซียนสำหรับครู

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

26

โครงการบริการวิชาการศิลปศึกษาสู่ชุมชน จ.นครนายก

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

27

โครงการศิลปะการแสดงสู่ชุมชน

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

28

โครงการคลินิกพัฒนาการเรียนรู้ (ภาควิชาการศึกษาพิเศษ)

คณะศึกษาศาสตร์

 

29

โครงการบริการวิชาการ (ภาควิชาพื้นฐานของการศึกษา)

คณะศึกษาศาสตร์

 

30

โครงการบริการวิชาการสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา ครั้งที่ 2 (สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา)

คณะศึกษาศาสตร์

 

31

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง

คณะศึกษาศาสตร์

 

32

โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมในโครงการกองทุนการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์

 

33

โครงการบริการวิชาแก่ชุมชน (ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่)

คณะศึกษาศาสตร์

 

34

โครงการบริการวิชาการทางเทคโนโลยีทางการศึกษา (ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา)

คณะศึกษาศาสตร์

 

35

โครงการบริการวิชาการอุดมศึกษาแก่ชุมชน (สาขาวิชาการอุดมศึกษา)

คณะศึกษาศาสตร์

 

36

โครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา)

คณะศึกษาศาสตร์

 

37

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน (ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่)

คณะศึกษาศาสตร์

 

38

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน (ภาควิชาการวัดผลและวิจัยทางการศึกษา)

คณะศึกษาศาสตร์

 

39

โครงการเด็กดีมีชีวิตพอเพียง ปี 2

คณะสังคมศาสตร์

 

40

โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติวันแม่

คณะสังคมศาสตร์

 

41

โครงการสังคมศาสตร์บริการความรู้ด้านโภชนาการในการถือศีลอด

คณะสังคมศาสตร์

 

42

โครงการพัฒนาคุณลักษณะนิสิต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คณะสังคมศาสตร์

 

43

โครงการสังคมศาสตร์อาสาสู่ชุมชน

คณะสังคมศาสตร์

 

44

โครงการบูรณาการความรู้สู่ชุมชน

คณะสังคมศาสตร์

 

45

โครงการศึกษาการเมือง การบริหาร และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

คณะสังคมศาสตร์

 

46

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

คณะสังคมศาสตร์

 

47

โครงการสืบสานตามแนวพระราชดำริ

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

 

48

โครงการกระบวนการอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติปางสีดาผืนป่ามรดกโลกและป่าต้นน้ำแม่น้ำบางปะกงตามพระราชดำริ

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

 

49

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จ.ตาก

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

 

50

โครงการสำรวจความต้องการและความร่วมมือด้านการบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

 

51

โครงการบริการวิชาการเผยแพร่ความรู้ด้านนวัตกรรมและสื่อเพื่อสังคมไทย

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

 

52

โครงการศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเรียนการสอน

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

 

53

โครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษวิชาการ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

 

54

โครงการอบรมภาษาอังกฤษแก่ เจ้าหน้าที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หลักสูตร English language and communication skill

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

 

55

โครงการความร่วมมือหลักสูตร English training course for government staff of Vietnam ครั้งที่ 2

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

 

56

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด หลักสูตร "การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน"

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

 

57

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากร บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7)

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

 

58

โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการภาษาและวัฒนธรรมไทย-กัมพูชา ให้กับนิสิตนักศึกษาไทยและกัมพูชา ปี 2555

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

 

59

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในเขตจังหวัดนครนายก

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

 

60

โครงการอบรมการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายครัวเรือน อ.องครักษ์ จ.นครนายก

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

 

61

โครงการเจ้าภาพจัดการแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ในระดับปริญญาตรีของนิสิต/นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2555

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

 

62

โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

 

63

โครงการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ ASEM LLL Research Network 2

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

 

64

โครงการประชุม เรื่อง สรุปและประเมินผลโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มโรคเมทาบอลิกในเขตกรุงเทพมหานคร

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

 

65

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย ได้แก่ นครนายก และสระแก้ว

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

 

66

โครงการบริการวิเคราะห์และแปลผลประจำปี

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

 

67

โครงการบูรณาการการบริการกับการเรียนการสอน

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

 

68

โครงการกระจายอำนาจทางการศึกษาสู่ท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา : กรณีศึกษาจังหวัดสระแก้ว

บัณฑิตวิทยาลัย

 

69

โครงการสัมมนาวิชาการ "การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ความท้าทายของนักการศึกษาไทย"

บัณฑิตวิทยาลัย

 

70

เทศกาลวันเด็กสืบสานวัฒนธรรมไทยและห่างไกลยาเสพติด

บัณฑิตวิทยาลัย

 

71

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน : โรงเรียนวัดพุทธิสาร ตำบลหนองหมากฝ้าย

บัณฑิตวิทยาลัย

 

72

โครงการศาสตร์และศิลป์แห่งการหัวเราะ

บัณฑิตวิทยาลัย

 

73

โครงการบริการวิชาการศูนย์การแพทย์ผิวหนัง

บัณฑิตวิทยาลัย

 

74

โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และการสืบเสาะโดยใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษาของตำบลหนองตะเคียนบอนและตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

 

75

โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านฐานการเรียนรู้ในวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ระยะที่ 2

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

 

76

โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สำหรับบุคลากรทางการศึกษาและเยาวชนของอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

 

77

โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านฐานการเรียนรู้โพธิวิชชาลัย: จากพี่สู่น้อง และชุมชนเพื่อความยั่งยืน

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

 

78

โครงการให้คำปรึกษาด้านเภสัชกรรม

คณะเภสัชศาสตร์

 

79

โครงการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

คณะเภสัชศาสตร์

 

80

โครงการศูนย์บริการวิชาการ

คณะเภสัชศาสตร์

 

81

โครงการสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะเภสัชศาสตร์

 

82

โครงการบริการความรู้เรื่องยา สุขภาพ และสารพิษใกล้ตัว

คณะเภสัชศาสตร์

 

83

โครงการเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมสร้างสุขภาพชุมชน

คณะเภสัชศาสตร์

 

84

โครงการ R2R : การวิจัยเชิงคุณภาพ

คณะเภสัชศาสตร์

 

85

โครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่

คณะแพทยศาสตร์

 

86

โครงการโรงพยาบาลสายใยรัก

คณะแพทยศาสตร์

 

87

โครงการให้ความรู้และคัดกรองเบื้องต้นในโรคตาที่พบได้บ่อยแก่ประชาชนทั่วไป

คณะแพทยศาสตร์

 

88

โครงการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ

คณะแพทยศาสตร์

 

89

โครงการรณรงค์นิสิต มศว ห่างไกลยาเสพติด

คณะแพทยศาสตร์

 

90

โครงการขับขี่ปลอดภัย

คณะแพทยศาสตร์

 

91

โครงการเมาไม่ขับ

คณะแพทยศาสตร์

 

92

โครงการ อสม. เข้มแข็ง

คณะแพทยศาสตร์

 

93

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานในสมเด็จพระเทพฯ

คณะแพทยศาสตร์

 

94

โครงการงานด้านกายภาพบำบัดก้าวไกล ใส่ใจสุขภาพปี 2

คณะแพทยศาสตร์

 

95

โครงการวันคนพิการสากล

คณะแพทยศาสตร์

 

96

โครงการพาน้องเที่ยว

คณะแพทยศาสตร์

 

97

โครงการศูนย์การแพทย์ฯสัมพันธ์ (ร่วมงานกาชาดกับจังหวัดนครนายก)

คณะแพทยศาสตร์

 

98

โครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ (โครงการจัดทำแผ่นพับความรู้ทางทันตกรรม)

คณะแพทยศาสตร์

 

99

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพวันทันตสาธารณสุข

คณะแพทยศาสตร์

 

100

โครงการ Lab น่ารู้สู่ชุมชน

คณะแพทยศาสตร์

 

101

โครงการจัดตั้งศูนย์กระตุ้นพัฒนาการโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ

คณะแพทยศาสตร์

 

102

โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน และครอบครัวอย่างครบวงจร

คณะแพทยศาสตร์

 

103

โครงการมิตรภาพบำบัด ดูแลด้วยหัวใจ

คณะแพทยศาสตร์

 

104

โครงการวันเด็กภาควิชากุมารฯ

คณะแพทยศาสตร์

 

105

โครงการเวทีนี้ของเรา

คณะแพทยศาสตร์

 

106

โครงการเครือข่ายครอบครัวสัมพันธ์

คณะแพทยศาสตร์

 

107

โครงการมอบความรักแก่ผู้ป่วยเด็ก

คณะแพทยศาสตร์

 

108

โครงการไตวายเรื้อรัง

คณะแพทยศาสตร์

 

109

โครงการบริการทันตกรรมเพื่อการเรียนการสอน (ประจำปีการศึกษา 2555)

คณะทันตแพทยศาสตร์

 

110

โครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน (ปีการศึกษา 2555)

คณะทันตแพทยศาสตร์

 

111

โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ปีการศึกษา 2555)

คณะทันตแพทยศาสตร์

 

112

โครงการนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม

คณะพยาบาลศาสตร์

 

113

โครงการคัดกรองพัฒนาการเด็ก

คณะพยาบาลศาสตร์

 

114

โครงการวันแม่แห่งชาติ สานใจสานใยรักจากแม่สู่ลูก

คณะพยาบาลศาสตร์

 

115

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วมในจังหวัดนครนายก

คณะพยาบาลศาสตร์

 

116

โครงการรักษ์สุขภาพ : รักษ์เต้านมและรักษ์เท้า

คณะพยาบาลศาสตร์

 

117

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตปลูกจิตสาธารณะ

คณะพยาบาลศาสตร์

 

118

โครงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์

 

119

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)

คณะพยาบาลศาสตร์

 

120

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมนันทนาการ

คณะพลศึกษา

 

121

โครงการค่ายอาสาวิทยาศาสตร์การกีฬา มศว ชุมชน
จ.นครราชสีมา

คณะพลศึกษา

 

122

โครงการบริการชุมชนในการปฏิบัติงานแบบบูรณาการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน ณ อ.ปากพลี จ.นครนายก ประจำปีการศึกษา 2555

คณะพลศึกษา

 

123

โครงการนันทนาการชุมชนและโรงเรียนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต

คณะพลศึกษา

 

124

โครงการพี่สอนน้องเพื่อชุมชน

คณะพลศึกษา

 

125

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน
พลศึกษาสำหรับคนพิการ

คณะพลศึกษา

 

126

โครงการกิจกรรมนันทนาการกีฬาสู่การบริการโรงเรียนเพื่อสุขภาพ

คณะพลศึกษา

 

127

โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

คณะพลศึกษา

 

128

โครงการค่ายอาสาวิทยาศาสตร์การกีฬา มศว ชุมชน
จ.นครนายก

คณะพลศึกษา

 

129

โครงการสารจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาประยุกต์

คณะพลศึกษา

 

130

โครงการหมออนามัยน้อย จิตอาสาเพื่อชุมชน ประจำปีการศึกษา 2555

คณะพลศึกษา

 

131

โครงการพัฒนาสุขภาวะองค์รวมกับชุมชน

คณะพลศึกษา

 

132

โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำเพื่อชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน ณ ตำบลองครักษ์ จ.นครนายก

คณะพลศึกษา

 

133

โครงการกายภาพบำบัดเพื่อชุมชน

คณะสหเวชศาสตร์

 

134

โครงการบริการวิชาการงานส่งเสริมสุขภาพ

คณะสหเวชศาสตร์

 

135

โครงการกายภาพบำบัดเคลื่อนที่

คณะสหเวชศาสตร์

 

136

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน (โครงการต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2554)

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

 

137

โครงการคลีนิคเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษาตร (โครงการต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2554)

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

 

138

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ : โครงการสร้างเสริมเครือข่ายชุมชนและเครือข่ายวิชาการ

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

 

139

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ : โครงการเรียนรู้เพื่อแบ่งปันสู่การพัฒนาศักยภาพชุมชน

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

 

140

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ : โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

 

141

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ : โครงการศูนย์การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

 

142

โครงการ "ความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพกับหน่วยงานภายนอก"

คณะวิทยาศาสตร์

 

143

โครงการบริการวิชาการ ภาควิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์

 

144

โครงการ Jewelry Season

คณะวิทยาศาสตร์

 

145

โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

 

146

โครงการ Bangkok Gems and Jewelry Fair

คณะวิทยาศาสตร์

 

147

โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

คณะวิทยาศาสตร์

 

148

โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว ประจำปี 2556 (4 หลักสูตร)

คณะวิทยาศาสตร์

 

149

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน : การเสริมสร้างความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่น จังหวัดนครนายกให้มีคุณภาพ

คณะวิทยาศาสตร์

 

150

โครงการบริการวิชาการ Math Day Camp

คณะวิทยาศาสตร์

 

151

โครงการเผยแพร่งานวิจัยสู่ชุมชน

คณะวิทยาศาสตร์

 

152

โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 11

คณะวิทยาศาสตร์

 

153

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จุดประกายโครงงานคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา

คณะวิทยาศาสตร์

 

154

โครงการถ่ายทอดความรู้ทางเทคนิค ประจำปี 2556

คณะวิทยาศาสตร์

 

155

โครงการอบรมความรู้และพัฒนาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ

คณะวิทยาศาสตร์

 

156

โครงการค่ายเยาวชนรักษ์น้ำท้องถิ่น

คณะวิทยาศาสตร์

 

157

โครงการค่ายเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 13

คณะวิทยาศาสตร์

 

158

โครงการสอบใบอนุญาตขับขี่นอกสถานที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

159

โครงการรถพลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

160

โครงการพัฒนายานยนต์เพื่อการแข่งขัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

161

โครงการพัฒนาหุ่นยนต์ตอบโต้กับมนุษย์กึ่งอัตโนมัติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

162

โครงการนวัตกรรมยุคใหม่ใส่ใจคนพิการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

163

โครงการหุ่นยนต์กู้ระเบิด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

164

โครงการอบรมและปฏิบัติการสร้างเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

165

โครงการพัฒนาอากาศยานสำรวจทางอากาศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

166

โครงการพี่สอนน้อง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

167

โครงการหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

168

โครงการสัมมนาองค์กรนิสิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

169

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

170

โครงการสร้างเครื่องต้นแบบเตาชีวมวลสำหรับผลิตความร้อน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

171

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเป้าหมาย จังหวัดนครนายก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

172

โครงการเสริมสร้างปัญญา พัฒนาความรู้ สู่ชุมชน

กองกิจการนิสิต

 

173

โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะสู่ชุมชน

กองกิจการนิสิต

 

174

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพชุมชน

กองกิจการนิสิต

 

175

โครงการรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์พืชเพื่อเป็นอุทยานการเรียนรู้

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

 

176

โครงการฐานการเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

 

177

โครงการจ้างงานนักเรียน นิสิตในการขยายพันธุ์พืช

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

 

178

โครงการฝึกอบรมและสัมมนาด้านการจัดการความรู้ทางพฤกษศาสตร์

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

 

179

โครงกาอบรมยุวอาสาเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวฯ

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

 

180

โครงการเพิ่มศักยภาพ ติวเข้มกับ มศว

โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

 

181

โครงการสร้างฝายอนุรักษ์ เพื่อการบริหารจัดการต้นน้ำในชุมชน

ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน

 

182

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน

 

183

โครงการศูนย์ครูและศิษย์เก่า มศว น่าน

ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน

 

184

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ : ห้องสมุดชุมชนศูนย์ครูและศิษย์เก่า มศว น่าน

ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน

 

185

โครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติ

ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

 

186

โครงการนิทรรศการศิลปะนานาชาติร่วมสมัย

ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

 

187

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ฝึกอบรม การพัฒนาฝีมือ การผลิตและการออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แฟชั่น สำหรับตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

 

188

โครงการเครือข่ายวัฒนธรรม : มหกรรมดนตรีและศิลปะการแสดง

ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

 

189

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์งานดนตรีและศิลปะการแสดงเพื่อการศึกษา

ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

 

190

โครงการพัฒนางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ จังหวัดนครนายก

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

 

191

โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจสู่การพัฒนาท้องถิ่น อ.วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

 

192

โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

 

193

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ระยะที่ 2

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

 

194

โครงการเผยแพร่ต้นแบบบูรพาจารย์ดีเด่นด้านจิตสำนึกสาธารณะ

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

 

195

โครงการพัฒนาการจัดแสดงหอเกียรติยศ ระยะที่ 2

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

 

196

โครงการจัดตั้งหอจดหมายเหตุและหอเกียรติยศโพธิวิชชาลัย จังหวัดสระแก้ว ระยะที่ 2

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

 

197

โครงการสำรวจและประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุ เพื่อส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุ

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

 

198

โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กเพื่อความยั่งยืน จังหวัดสระแก้ว

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ

 

199

โครงการเผยแพร่ห้องเรียนธรรมชาติโพธิวิชชาลัย สระแก้ว

สำนักคอมพิวเตอร์

 

200

โครงการน้องหนูเรียนรู้แท็บเล็ต นครนายก

สำนักคอมพิวเตอร์

 

201

โครงการการทำตลาดออนไลน์เพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครนายก

สำนักคอมพิวเตอร์

 

202

โครงการสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมวิชาชีพแก่ชุมชน

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

 

 


2555 | Page 1 of 3 | 2554


Copyright © 2008-2012 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since December 17, 2008