การบริการวิชาการแก่ชุมชนเป็นพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งยกระดับ เพิ่มพูนความรู้ กระจายโอกาส และส่งเสริมการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ท้องถิ่น ประชาชน ทั้งในเมืองและชนบท ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด "หนึ่งจังหวัดหนึ่งมหาวิทยาลัย" เพื่อน้อมนำ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาแปรสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคมและชนบทในแต่ละจังหวัด ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกับชุมชนและภาคีต่างๆ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

Current Articles | Categories | Search | Syndication

มศว ชู พันธกิจรับใช้สังคม ยก กุ้งก้ามแดง เป็น กิจการเพื่อสังคม เข้มแข็งของสระแก้ว

ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชนและคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับ บริษัท สยามเกษตรอินทรีย์ จำกัด บริษัทที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สนับสนุนให้เกิดรูปแบบของ “กิจการเพื่อสังคม” (Social Enterprise) อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้แนวคิดทำการเกษตรแบบใหม่ ไม่พึ่งสารเคมี มีรายได้สูงขึ้นและมีความความสุขกับสิ่งที่ทำ ก่อตั้งโดยกลุ่มเกษตรกรตัวจริงที่เห็นปัญหาในสังคมและต้องการแก้ไขให้ดีขึ้น คือ “กลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดงชีววิถี” และ “สมาคมการค้ากุ้งก้ามแดง” จังหวัดสระแก้ว
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดงดังกล่าวได้รับเชิญให้นำเรื่องการเพาะกุ้งก้ามแดงในนาข้าวจนประสบผลสำเร็จ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้งานวิจัยเรื่องการศึกษาผลกระทบการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงร่วมกับการปลูกข้าว ภายในงาน “ตลาดคลองผดุง ตลาดทุนของแรงงานไทย” ที่รัฐบาลจัดขึ้นตามแนวคิดของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 3 – 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล
โอกาสนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม พร้อมด้วยกลุ่มเกษตรเลี้ยงกุ้งฯ นั้นได้นำเสนอข้อมูลการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงเพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจสร้างรายได้สู่ชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ซึ่งในระยะไม่กี่ปีที่ มศว ได้เข้าไปลงพื้นที่ดูผลผลิตกุ้งก้ามแดงในนาข้าวอินทรีย์ที่สระแก้วโดยได้นำคณะศึกษาดูงานจากที่ต่างๆ ไปเรียนรู้วิธีการพึ่งพาตนเองของชุมชนอย่างเข้มแข็งที่ฟาร์มกุ้งก้ามแดงตัวอย่างของคุณอำนาจ ยาสา ก็ทำให้เกิดความร่วมมือ การสนับสนุน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากด้านวิชาการที่ มศว มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรงของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงเพื่อให้เกิดเป็นกิจการเพื่อสังคมที่ยั่งยืน อันเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจของชาติตามนโยบายประชารัฐ และยังได้นำเมนูกุ้งก้ามแดงย่างเป็นเมนูแนะนำให้กับนายกรัฐมนตรีและคณะได้ลองชิมรสชาติ เพื่อให้รัฐบาลได้ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมให้การเลี้ยงกุ้งก้ามแดง เป็นกิจการเพื่อสังคม ตอบโจทย์ของการรับใช้สังคมและการบริการวิชาการความรู้ไปสู่สังคม นอกจากจะสามารถสนับสนุนให้เป็นกิจการเพื่อสังคมได้แล้ว นอกจากนี้กุ้งก้ามแดงยังเป็นกุ้งที่เชฟระดับโลกให้การยอมรับว่า เป็นกุ้งที่มีรสชาติอร่อยมากในบรรดากุ้งแม่น้ำ จึงทำให้ร้านอาหารทั่วโลกมีเมนูกุ้งล็อบเตอร์กันทั่วโลกเลยทีเดียว


รษา ประเสริฐศรี /ข่าว
ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน/ภาพถ่าย

posted @ Tuesday, May 10, 2016 11:19 AM by Rasa

โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของชุมชนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน กิจกรรมสร้างตัวชี้วัดควาสุขมวลรวม

 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของชุมชนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน กิจกรรมสร้างตัวชี้วัดความสุขมวลรวม นำโดยอาจารย์สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก หัวหน้าโครงการ ลงพื้นที่อบรมเตรียมความพร้อมกับเครือข่ายชุมชน ตำบลหนองน้ำใส หนองตะเคียนบอน และช่องกุ่ม วันที่ 7 มกราคม 2559 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว สระแก้ว และมีผู้แทนชุมชน เข้าร่วมรับฟังแนวทางการสร้างสุขอย่างยั่งยืน ร่วมทบทวนปฏิทินวิถีชุมชน 12 เดือน พิจารณาางดีๆ ของชุมชน ที่มีอยู่ และที่กำลังจะจางหายไป โดยมีอดีตผู้นำชุมชนนางลำไย สวาคมปันตี ร่วมเป็นวิทยากร ผลจากการจัดประชุมครั้งนี้ ผู้แทนชุมชนร่วมกันทบทวนการสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพของครัวเรือนเพื่อ สร้างมูลค่า และพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดทั่วไป และเตรียมการวางแนวทางการสร้างเครือข่ายความสุขของ 3 ตำบล

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/ZbP5mD

posted @ Tuesday, January 12, 2016 3:40 PM by Rasa

สร้างฝายชะลอน้ำให้กับชุมชน

 

อ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม และทีมงาน นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 38 คน และนิสิตคณะสังคมศึกษา จำนวน 20 คน ร่วมกับชุมชน ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ และชุมชน ต.หนองแวง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว สร้างฝายชะลอน้ำให้กับชุมชน ตำบล ละ 2 ฝาย ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 ธันวาคม 2588 เป็นการสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนิสิต ในการรับใช้สังคม

 สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/jH829j

posted @ Tuesday, January 12, 2016 3:29 PM by Rasa

Previous Page | Next Page


 

 

  


free counters

 

 

Copyright © 2008-2012 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since December 17, 2008