การบริการวิชาการแก่ชุมชนเป็นพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งยกระดับ เพิ่มพูนความรู้ กระจายโอกาส และส่งเสริมการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ท้องถิ่น ประชาชน ทั้งในเมืองและชนบท ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด "หนึ่งจังหวัดหนึ่งมหาวิทยาลัย" เพื่อน้อมนำ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาแปรสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคมและชนบทในแต่ละจังหวัด ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกับชุมชนและภาคีต่างๆ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

Current Articles | Categories | Search | Syndication

ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน มศว จัดโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากร รุ่นที่ 1

 

โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม เป็นโครงการที่ ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม มศว ได้นำบุคลากรชาว มศว ไปเรียนรู้ประสบการณ์วิถีชีวิตที่แท้จริง และประสบการณ์ที่หลายคนยังไม่เคยได้สัมผัส อาทิ การทำฝายชะลอน้ำ การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ การเดินป่าเพื่อศึกษาธรรมชาติและอีกมากมายในกิจกรรมการเรียนรู้ ที่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และพื้นที่ใกล้เคียง รวม 4 วัน 3 คืน จำนวน 2 รุ่น คือ วันที่ 16 - 19 ธันวาคม 2558 และ วันที่ 20 - 23 มกราคม 2559 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดตาก ซึ่งบทบาทสำคัญของภาคการศึกษาไทยในปัจจุบัน ไม่เป็นเพียงสถาบันการศึกษา อันทรงเกียรติที่มีพันธะหน้าที่ในการผลิตคนดี มีคุณภาพให้สังคม แต่ยังต้องทำงานเพื่อรับใช้สังคม เชื่อมโยงระหว่างสังคมภายนอกกับชุมชนเข้าสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมที่เข้มแข็ง ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนหรือหลักสูตรต่างๆ ในการเรียนของนิสิตของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ที่อำเภอแม่สอด จึงจำเป็นต้องให้สอดคล้องกับ บริบทความเป็นอยู่ของวิถีชีวิตของคนในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งเป็นชนชาติพันธุ์ คือ หลักสูตรการจัดการภูมิวัฒนธรรมและภูมิสังคม มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างคนทั้งในแง่ของการผลิตนิสิต และการสร้างบุคลากรที่จะรับรู้เข้าใจไปถึง ความพอเพียง ความไม่เห็นแก่ตัว ความเสียสละและการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม เป็นต้น

รองศาสตราจารย์อำนาจ เย็นสบาย คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย และ อาจารย์สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ (อาจารย์ชิ) อาจารย์ชาวปกาเกอะญอคนแรกของ มศว บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจถึงที่มาที่ไปของโพธิวิชชาลัย ที่สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสทางการศึกษา กับการพัฒนาชุมชน รวมถึงการแสดงพื้นเมืองของนิสิตชาติพันธุ์ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมเป็นอย่างดี

โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ปลูกจิตสำนึกการมีจิตอาสารับใช้สังคม เป็นพลังสร้างสรรค์ในทางบวก ทำให้บุคลากรได้เรียนรู้ในพื้นที่จริง ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก หล่อหลอมให้เกิดความเข้าใจในการคิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน เพื่อให้บุคลากรที่ผ่านการเข้าร่วมค่ายนี้ เกิดแรงบันดาลใจในชีวิตส่วนตนและชีวิตการทำงาน จึงอยากให้ทุกคนที่ได้มีโอกาสมาสัมผัสประสบการณ์นี้ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะเป็นผลดีต่อการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อตอบสนองความเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม


สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1656150607973482.1073741927.1472084153046796&type=3


รษา ประเสริฐศรี / ถ่ายภาพ
รษา ประเสริฐศรี - จิราพร บุรีแก้ว / ข่าว
ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน

posted @ Wednesday, January 06, 2016 9:32 AM by Rasa

Previous Page | Next Page


 

 

  


free counters

 

 

Copyright © 2008-2012 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since December 17, 2008