การบริการวิชาการแก่ชุมชนเป็นพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งยกระดับ เพิ่มพูนความรู้ กระจายโอกาส และส่งเสริมการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ท้องถิ่น ประชาชน ทั้งในเมืองและชนบท ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด "หนึ่งจังหวัดหนึ่งมหาวิทยาลัย" เพื่อน้อมนำ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาแปรสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคมและชนบทในแต่ละจังหวัด ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกับชุมชนและภาคีต่างๆ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

Current Articles | Categories | Search | Syndication

ขอเชิญจิตอาสาชาว มศว ร่วมประดิษฐ์ "ดอกไม้จันทน์" เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ด้วยส่วนกิจการเพื่อสังคมและชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เห็นความสำคัญของโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้ ทำให้ส่วนกิจการเพื่อสังคม และชมรมผู้สูงอายุ มศว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสารวมใจทำดอกไม้จันทน์ถวายเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้พสกนิกรทั่วไทยได้ใช้ในราชพิธี น้อมส่งเสด็จฯ พระองค์สู่สวรรคาลัยเป็นครั้งสุดท้าย นั้น

ในการนี้ส่วนกิจการเพื่อสังคม และชมรมผู้สูงอายุ มศว จึงขอเชิญจิตอาสาชาว มศว และผู้สนใจเข้าร่วมประดิษฐ์ "ดอกไม้จันทน์ จากใจชาว มศว" ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

**ขอให้นำกรรไกร และด้ายหลอดสีขาวมาด้วย**

posted @ Friday, June 09, 2017 2:04 PM by Rasa

Previous Page | Next Page

COMMENTS

Currently, there are no comments. Be the first to post one!
Click here to post a comment

 

 

  


free counters

 

 

Copyright © 2008-2012 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since December 17, 2008