การบริการวิชาการแก่ชุมชนเป็นพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งยกระดับ เพิ่มพูนความรู้ กระจายโอกาส และส่งเสริมการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ท้องถิ่น ประชาชน ทั้งในเมืองและชนบท ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด "หนึ่งจังหวัดหนึ่งมหาวิทยาลัย" เพื่อน้อมนำ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาแปรสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคมและชนบทในแต่ละจังหวัด ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกับชุมชนและภาคีต่างๆ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

Current Articles | Categories | Search | Syndication

โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของชุมชนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน กิจกรรมสร้างตัวชี้วัดควาสุขมวลรวม

 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของชุมชนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน กิจกรรมสร้างตัวชี้วัดความสุขมวลรวม นำโดยอาจารย์สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก หัวหน้าโครงการ ลงพื้นที่อบรมเตรียมความพร้อมกับเครือข่ายชุมชน ตำบลหนองน้ำใส หนองตะเคียนบอน และช่องกุ่ม วันที่ 7 มกราคม 2559 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว สระแก้ว และมีผู้แทนชุมชน เข้าร่วมรับฟังแนวทางการสร้างสุขอย่างยั่งยืน ร่วมทบทวนปฏิทินวิถีชุมชน 12 เดือน พิจารณาางดีๆ ของชุมชน ที่มีอยู่ และที่กำลังจะจางหายไป โดยมีอดีตผู้นำชุมชนนางลำไย สวาคมปันตี ร่วมเป็นวิทยากร ผลจากการจัดประชุมครั้งนี้ ผู้แทนชุมชนร่วมกันทบทวนการสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพของครัวเรือนเพื่อ สร้างมูลค่า และพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดทั่วไป และเตรียมการวางแนวทางการสร้างเครือข่ายความสุขของ 3 ตำบล

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/ZbP5mD

posted @ Tuesday, January 12, 2016 3:40 PM by Rasa

Previous Page | Next Page

COMMENTS

Currently, there are no comments. Be the first to post one!
Click here to post a comment

 

 

  


free counters

 

 

Copyright © 2008-2012 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since December 17, 2008