การบริการวิชาการแก่ชุมชนเป็นพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งยกระดับ เพิ่มพูนความรู้ กระจายโอกาส และส่งเสริมการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ท้องถิ่น ประชาชน ทั้งในเมืองและชนบท ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด "หนึ่งจังหวัดหนึ่งมหาวิทยาลัย" เพื่อน้อมนำ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาแปรสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคมและชนบทในแต่ละจังหวัด ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกับชุมชนและภาคีต่างๆ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

Current Articles | Categories | Search | Syndication

สร้างฝายชะลอน้ำให้กับชุมชน

 

อ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม และทีมงาน นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 38 คน และนิสิตคณะสังคมศึกษา จำนวน 20 คน ร่วมกับชุมชน ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ และชุมชน ต.หนองแวง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว สร้างฝายชะลอน้ำให้กับชุมชน ตำบล ละ 2 ฝาย ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 ธันวาคม 2588 เป็นการสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนิสิต ในการรับใช้สังคม

 สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/jH829j

posted @ Tuesday, January 12, 2016 3:29 PM by Rasa

Previous Page | Next Page

COMMENTS

Currently, there are no comments. Be the first to post one!
Click here to post a comment

 

 

  


free counters

 

 

Copyright © 2008-2012 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since December 17, 2008