การบริการวิชาการแก่ชุมชนเป็นพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งยกระดับ เพิ่มพูนความรู้ กระจายโอกาส และส่งเสริมการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ท้องถิ่น ประชาชน ทั้งในเมืองและชนบท ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด "หนึ่งจังหวัดหนึ่งมหาวิทยาลัย" เพื่อน้อมนำ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาแปรสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคมและชนบทในแต่ละจังหวัด ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกับชุมชนและภาคีต่างๆ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

Current Articles | Categories | Search | Syndication

โครงการนิสิตจิตอาสาสู่เส้นทางสร้างแรงบันดาลใจสนองจุดหมายของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม

ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน ร่วมกับ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว จ.สระแก้ว ได้จัดโครงการนิสิตจิตอาสาสู่เส่นทางสร้างแรงบันดาลใจสนองจุดหมายของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม ขึ้นในวันที่ 3-6 ธันวาคม 2556 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำร่องการเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบของการนำนิสิตของทุกคณะในชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เข้าสู่กระบวนการจิตอาสาการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการรับใช้สังคม พร้อมทั้งสร้างพลังร่วมจากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาร่วมกับชุมชน ในการพัฒนาต่อยอดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

 

posted @ Wednesday, January 22, 2014 3:50 PM by Rasa

Previous Page | Next Page

COMMENTS

Currently, there are no comments. Be the first to post one!
Click here to post a comment

 

 

  


free counters

 

 

Copyright © 2008-2012 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since December 17, 2008