การบริการวิชาการแก่ชุมชนเป็นพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งยกระดับ เพิ่มพูนความรู้ กระจายโอกาส และส่งเสริมการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ท้องถิ่น ประชาชน ทั้งในเมืองและชนบท ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด "หนึ่งจังหวัดหนึ่งมหาวิทยาลัย" เพื่อน้อมนำ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาแปรสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคมและชนบทในแต่ละจังหวัด ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกับชุมชนและภาคีต่างๆ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

Current Articles | Categories | Search | Syndication

“การสร้างความสุขมวลรวมชุมชน”

ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน ได้จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง "การสร้างความสุขมวลรวมชุมชน" โดย คุณยงจิรายุ อุปเสน ในวันที่ 10 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม 9บี อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีสรุปใจความสำคัญสามารถดาวน์โหลดจากลิงค์ข้างล่างนี้ :-

posted @ Thursday, October 31, 2013 2:53 PM by Rasa

Previous Page | Next Page

COMMENTS

Currently, there are no comments. Be the first to post one!
Click here to post a comment

 

 

  


free counters

 

 

Copyright © 2008-2012 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since December 17, 2008