การบริการวิชาการแก่ชุมชนเป็นพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งยกระดับ เพิ่มพูนความรู้ กระจายโอกาส และส่งเสริมการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ท้องถิ่น ประชาชน ทั้งในเมืองและชนบท ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด "หนึ่งจังหวัดหนึ่งมหาวิทยาลัย" เพื่อน้อมนำ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาแปรสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคมและชนบทในแต่ละจังหวัด ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกับชุมชนและภาคีต่างๆ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

Current Articles | Categories | Search | Syndication

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (KM)

ส่วนงานกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะจัดโครงการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (KM) กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาศักยภาพหัวหน้าโครงการและผู้ประสานงานโครงการ ครั้งที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการฝึก Facilitator สำหรับโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 14-16 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี จำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้มีทักษะในการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานที่แท้จริงของชุมชน

ในการนี้ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงขอให้หน่วยงาน/บุคลากรภายในหน่วยงานของท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วม โครงการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (KM) กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาศักยภาพหัวหน้าโครงการและผู้ประสานงานโครงการ ครั้งที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการฝึก Facilitator สำหรับโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันดังกล่าว ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ :-

Portals/100/บันทึกข้อความ + ใบสมัคร.pdf

และสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

posted @ Tuesday, November 08, 2016 2:24 PM by Rasa

แจ้งปิดทำการศูนย์ชั่วคราว

ด้วยศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน กำหนดจัดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน จึงขอแจ้งปิดทำการศูนย์ฯในวันเวลาดังกล่าว และจะเปิดทำการในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้.-

posted @ Monday, November 07, 2016 1:56 PM by Rasa

ขอแจ้งกำหนดการโครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว

ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีกำหนดจัดโครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก และในวันที่ 1-2 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอินโดจีน จังหวัดสระแก้ว

สามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ :-
Portals/100/กำหนดการสัมมนาปลายปี59-..แก้ไข22-สค59 (1).pdf

posted @ Monday, August 22, 2016 4:11 PM by Rasa

Previous Page | Next Page


 

 

 

  

 

 


free counters

 

 

Copyright © 2008-2012 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since December 17, 2008