การบริการวิชาการแก่ชุมชนเป็นพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งยกระดับ เพิ่มพูนความรู้ กระจายโอกาส และส่งเสริมการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ท้องถิ่น ประชาชน ทั้งในเมืองและชนบท ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด "หนึ่งจังหวัดหนึ่งมหาวิทยาลัย" เพื่อน้อมนำ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาแปรสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคมและชนบทในแต่ละจังหวัด ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกับชุมชนและภาคีต่างๆ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

Current Articles | Categories | Search | Syndication

การเสนอโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามที่ ส่วนกิจการเพื่อสังคม ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ เงินอุดหนุนทั่วไป นั้น

ในการนี้ ส่วนกิจการเพื่อสังคมจึงขอให้หน่วยงาน/บุคลากรภายในหน่วยงานของท่านที่สนใจเสนอโครงการด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดสระแก้ว(ทั้งจังหวัด) และจังหวัดนครนายก(ทั้งจังหวัด) และอาจขยายผลไปที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก , อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย และอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้พื้นที่ของ มศว เป็นฐาน (แล้วแต่กรณี) และโครงการที่หน่วยงานเสนอจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และส่วนกิจการเพื่อสังคมเน้นการบริการวิชาการแก่สังคมทางด้านพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ การจัดการขยะ การพัฒนาประเทศภายใต้ “ประเทศไทย 4.0”และขอให้ท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านทราบด้วย

โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนโครงการได้ตามลิ้งด้านล่างนี้
Portals/100/บันทึกข้อความ-เรื่อง-การเสนอโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2561.doc

และเสนอผ่านผู้บริหารหน่วยงานไปยังส่วนกิจการเพื่อสังคม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

posted @ Monday, June 05, 2017 4:14 PM by Rasa

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเงินและพัสดุสำหรับโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเงินและพัสดุสำหรับโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ระหว่างวันอังคารที่ 6- วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ NOVOTEL & RESORT HUA HIN CHA AM BEACH & SPA จังหวัดเพชรบุรี

สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้.-
Portals/100/ประกาศไปอบรมการเงินสำหรับขึ้นเว็บไซต์.pdf

posted @ Monday, June 05, 2017 9:36 AM by Rasa

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (KM)

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (KM) กิจกรรมที่ 3 : สัมมนาเรื่องงานบริการวิชาการแก่ชุมชนสู่การสร้างสรรค์งานวิจัย วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 9B ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการดำเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชนที่นำไปสู่แนวปฏิบัติในการสร้างสรรค์งานวิจัย

ในการนี้ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้.-
Portals/100/กิจกรรมที่ 3 สัมมนาเรื่องงานบริการวิชาการแก่ชุมชน.pdf

posted @ Wednesday, May 17, 2017 6:00 PM by Rasa

Previous Page | Next Page


 

 

 

  


free counters

 

 

Copyright © 2008-2012 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since December 17, 2008