รายละเอียด

                  

                 การพัฒนานิสิตนักศึกษาในยุคปัจจุบันให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีวิธีในการพัฒนาหลากหลายด้าน นอกจากการเรียนการสอนในห้องเรียนที่ผู้สอนสามารถสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน มีส่วนอย่างมากในการหล่อหลอมนิสิตนักศึกษาให้มีอัตลักษณ์หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์

               ซึ่งการทำให้นิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีอัตลักษณ์ครบทั้ง 9 ประการ เป็นสิ่งท้าทายยิ่ง มหาวิทยาลัยจึงเน้นย้ำให้การเรียนการสอนของคณาจารย์คำนึงถึงกระบวนการหรือกิจกรรมที่เสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว  การเปิดโอกาสให้นิสิตได้รับประสบการณ์ตรงโดยการพานิสิตออกไปทำกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน ทำให้ยืนยันได้ว่า การจะให้นิสิตของเรามีอัตลักษณ์แบบใด ต้องให้พวกเขาได้ทำกิจกรรมนั้นด้วยตนเอง นิสิตจะรู้จักคิดและรู้จักทำ คิดทำในสิ่งที่ถูกต้องและสร้างสรรค์

 

 

โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะในนิสิตเพื่อเป็นบัณฑิตในอุดมคติไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาคาร 3 ชั้น 2 114 ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
0 2649 5000 ต่อ 5736
0 2649 5000 ต่อ 5736
www.swu.ac.th sirinph@hotmail.com 

  
 ข้อมูลประจำปี
2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2550-2551
 
Show as multiple pages

(1)

ผศ. อมรพงศ์  สุธรรมรักษ์

 

ประธานกรรมการ

(2)

รศ. เทเวศร์  พิริยะพฤนท์

 

กรรมการ

(3) รศ. ธงชัย  เจริญทรัพย์มณี
  กรรมการ
(4) รศ. ลดาวัลย์  ผิวทองงาม
  กรรมการ
(5) อาจารย์ดร. ฑีฆพันธุ์  เจริญพงศ์
  กรรมการ
(6) ผศ. ผจงศักดิ์  หมวดสง
  กรรมการ
(7) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  กรรมการ
(8) นางปรีดา  อ้วนล่ำ
  กรรมการ
(9) นางสาวศิรินภา  สุพรมอินทร์
  กรรมการและเลขานุการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลงาน
 1. โครงการ

00.00

 

 กิจกรรมที่ 1  00.00  

 2. โครงการ

00.00

 

 กิจกรรมที่ 1 00.00

 

 กิจกรรมที่ 2 00.00

 

 กิจกรรมที่ 3 00.00

 

 3. โครงการ

00.00

 

 กิจกรรมที่ 1 00.00

 

 กิจกรรมที่ 2 00.00

 

 กิจกรรมที่ 3 00.00  
 4. โครงการ 00.00

 

 6. โครงการ 00.00
 
 กิจกรรมที่ 1  00.00  


(1)

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
(อาจารย์วาณี อรรจน์สาธิต)

 

ประธานโครงการ

(2)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ

 

กรรมการ

(3)

อาจารย์กัมปนาท บริบูรณ์

 

กรรมการ

(4) อาจารย์วีรยุทธ เกิดในมงคล   กรรมการ
(5)

อาจารย์พิมพา ม่วงศิริธรรม

 

กรรมการ

(6) อาจารย์พัชร พิพิธกุล   กรรมการ
(7) อาจารย์ศุภสิทธิ์ เสร็จประเสริฐ   กรรมการ
(8) อาจารย์วันเพ็ญ รักษ์ปวงชน   กรรมการ
(9) อาจารย์ เรือเอกหญิงจิรวรรณ อินคุ้ม   กรรมการ
(10) อาจารย์ปรารถนา คงสำราญ   กรรมการ
(11) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตติยา จินเดหวา   กรรมการ
(12) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณวิภา บรรณเกียรติ   กรรมการ
(13) อาจารย์คมกฤษ ประเสริฐวงษ์   กรรมการ
(14) อาจารย์พัชร์ชศักดิ์ ธัญประจันบาน
  กรรมการ
(15) อาจารย์ชัญญา  ลี้ศัตรูพ่าย
  กรรมการ
(16) รองศาสตราจารย์เรณู  สุขารมณ์   กรรมการ
(17)

รองศาสตราจารย์อื้อญาติ  ชูชื่น

  กรรมการ
(18) นางกรรณิการ์ ชาวบ้านเกาะ   กรรมการ
(19) นางสาวมาณิตา พรวราภา   กรรมการ
(20) นางสาวศิรินภา สุพรมอินทร์   กรรมการและเลขานุการ


ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลงาน
 1. โครงการเครือข่ายชุมชนรักษ์แสนแสบ

564000 

 

 2. โครงการเครือข่าย มศว รักษ์สีเขียว

376000 

 

 3. โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวเพื่อโลกสีเขียว

300000 

 

 4. โครงการรักษ์สุขภาพ รักษ์เต้านม และรักษ์เท้า 100000   
 5. โครงการพยาบาลอาสาเพื่อการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น 100000   
 6. โครงการswuคู่จริยธรรม 93700   
 7. โครงการมหาวิทยาลัยไร้ควันบุหรี่ 150000   
 8. โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรุ้ สู่ภูมิปัญญาเด็กไทยให้เกิดสุขความสำเร็จ 50000   
 9. โครงการเพิ่มจิตสำนึกสาธารณะ 50000   
10. โครงการการจัดการศิลปวัฒนธรรมเพื่อสังคม 165000   
11. โครงการปันรัก 20000   
12. โครงการค่ายสอนน้อง 50000   
13. โครงการประสานมิตร...ประสานจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม 50000   
14. โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตวัยรุ่น   50000   
15. โครงการสร้างศิลป์ สร้างเสริมจิตสำนึกสาธารณะเพื่อลดภาวะโลกร้อน 30000   
16. โครงการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์ปัญญาด้วยสำนึกสาธารณะ       27500   
17. โครงการกายภาพบำบัดเพื่อเด็กพิการทางสายตา 28000   
18. โครงการกายภาพบำบัดเคลื่อนที่ 116000   
19. โครงการพัฒนาห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศจังหวัดสระแก้ว 150000   
20. โครงการค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว 500000   
21. โครงการสร้างเสริมสุขภาพใจกับวัยผู้สูงอายุ 100000   
22. โครงการแบ่งปันความรู้จากพี่สู่น้องครั้งที่ 4 138600   
23. โครงการสร้างจิตเสริมขวัญสู่ฝันวันพ่อ 70000   
24. โครงการมศว ปันน้ำใจ ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง 200000   
25. โครงการมศว ปันน้ำใจ ห้องสมุดสู่ชุมชน จ.นครนายก 50000   
26. โครงการใจอาสา จิตอาสา 50000   

update : 08 09 2010


กรรมการผู้ดำเนินโครงการ

(1)

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
(อาจารย์วาณี อรรจน์สาธิต)

 

ประธานโครงการ

(2)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ

 

กรรมการ

(3)

อาจารย์กัมปนาท บริบูรณ์

 

กรรมการ

(4) อาจารย์วีรยุทธ เกิดในมงคล   กรรมการ
(5)

อาจารย์พิมพา ม่วงศิริธรรม

 

กรรมการ

(6) อาจารย์พัชร พิพิธกุล   กรรมการ
(7) อาจารย์ศุภสิทธิ์ เสร็จประเสริฐ   กรรมการ
(8) อาจารย์วันเพ็ญ รักษ์ปวงชน   กรรมการ
(9) อาจารย์ เรือเอกหญิงจิรวรรณ อินคุ้ม   กรรมการ
(10) อาจารย์ปรารถนา คงสำราญ   กรรมการ
(11) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตติยา จินเดหวา   กรรมการ
(12) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณวิภา บรรณเกียรติ   กรรมการ
(13) อาจารย์คมกฤษ ประเสริฐวงษ์   กรรมการ
(14) อาจารย์ยุวดี วิทยพันธ์   กรรมการ
(15) อาจารย์นุช  พุ่มเพชร   กรรมการ
(16) อาจารย์วัชระ  เวียงแก้ว   กรรมการ
(17)

อาจารย์ทศพล  ธานี

  กรรมการ
(18) นางกรรณิการ์ ชาวบ้านเกาะ   กรรมการ
(19) อาจารย์พัชร์ชศักดิ์ ธัญประจันบาน   กรรมการและเลขานุการ
(20) นางสาวมาณิตา พรวราภา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
       

เว็บไซต์ประจำโครงการ :    

การดำเนินการโครงการหลักประจำปี 2553

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลงาน
1. โครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน  100000


2. โครงการห่วงใยดูแลสุขภาพจิตมอบแด่ผู้สูงอายุ

 100000

3. โครงการพยาบาลอาสาเพื่อการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น  100200  
4. โครงการมหาวิทยาลัยไร้ควันบุหรี่และสร้างเสริมสุขภาพ  150000

 

5. โครงการกายภาพบำบัดเคลื่อนที่  140000

 

6. โครงการกายภาพบำบัดเพื่อเด็กพิการทางสายตา  32200

 

7. โครงการใจอาสา จิตอาสา  100000

 

8. โครงการประสานมิตร ประสานจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม  35000

 

9. โครงการประสานใจ คนไทย รู้รักสามัคคี  85500  
10. โครงการค่ายสอนน้อง  50000  
11. โครงการเสริมสร้างทักษะทางวิชาการให้กับน้องฯ ผู้ห่างไกล  50000  
12. โครงการ มศว ปันน้ำใจ ห้องสมุดชุมชน จ.นครนายก  120000  
13. โครงการห้องสมุดสู่ชุมชน  60000  
14. โครงการสร้างสื่อ สร้างสรรค์ สร้างสังคมด้วยสำนึกสาธารณะ  30000  
15. โครงการสร้างศิลป์ สร้างเสริมจิตสำนึกสาธารณะเพื่อลดภาวะโลกร้อน  27500  
16. โครงการมหกรรมการแสดงลิเก ลูกทุ่ง สัญจร เพื่อสังคม  300000  
17. โครงการแบ่งปันความรู้จากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 3  120000  
18. โครงการสร้างจิต เสริมขวัญ สู่ฝันวันแม่  65000  
19. โครงการจิตอาสา...เพื่อสานฝันน้อง  129500  
20. โครงการจิตอาสาเพื่อน้องในวันพ่อ  100000  
21. โครงการส่งเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อน้องในชนบท  150000  
22. โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  200000

 

23. โครงการเปิดอบรมและปฏิบัติการสร้างเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุต้านภัยยาเสพติด  100000  
24. โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว  600000  
25. โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวเพื่อโลกสีเขียว  81100  
26. โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ สู่ภูมิปัญญาเด็กไทยให้เกิดความสุขความสำเร็จ  50000  
27. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  150000  

28. โครงการปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทองและห้องสมุดโรงเรียนบ้านท่ากะบากจังหวัดสระแก้ว

 200000  


การดำเนินการโครงการหลักประจำปี 2552

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลงาน
1. โครงการจิตอาสา  

 

2. โครงการใจอาสา จิตอาสา

 

3. โครงการคาราวานบริการผู้สูงอายุแบบองค์รวม  

4. โครงการพยาบาลอาสาเพื่อการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น  

5. โครงการจิตอาสาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพชุมชน  

6. โครงการกระตุกต่อมดนตรี  

7. โครงการค่ายสอนน้อง  

8. โครงการห้องสมุดสู่ชุมชน  

 

9. โครงการรักน้ำรักษ์คลองแสนแสบ  

10. โครงการแบ่งปันความรู้จากพี่..สู่น้อง ครั้งที่ 2  

11. โครงการบ้านดิน จิตอาสา  

12. โครงการส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายเพื่อน้องในชนบท ครั้งที่ 1ปีการศึกษา 2552

 

  

13. โครงการประสานมิตร ประสานจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม  

14. โครงการ มศว พบประชาชน  

 

15. โครงการ มศว บูรณาการ...พี่เพื่อน้อง  

 

16. โครงการศิลปะบูรณาการเพื่อความคิดสร้างสรรค์  

 

17. โครงการค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตเพื่อพัฒนาบัณฑิตในอุดมคติไทย  

 

18. โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม จังหวัดอุตรดิตถ์  

 

19. โครงการศึกษาและพัฒนาชุมชนด้วยระบบวิศวกร  

 

20. โครงการออกกำลังกายเพื่อการบำบัด  

 

21. โครงการสร้างจิต เสริมขวัญ สู่ฝันวันแม่  

 

22. โครงการกายภาพบำบัดเคลื่อนที่  

 

23. โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้สู่ภูมิปัญญาเด็กไทยให้เกิดความสุขความสำเร็จ  

 

24. โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย มศว สัญจรสู่ชุมชน  

 

25. โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว  

 

26. โครงการศึกษาดูงาน  

 

27. โครงการผลิตหนังสือและวีซีดีเผยแพร่การดำเนินโครงการ  

 


การดำเนินการโครงการหลักประจำปี 2550-2551
ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลงาน
1. โครงการ "บอกเพื่อน... เตือนตน... คนรุ่นใหม่... ใส่ใจสังคม"  

 

2. โครงการ มศว น้อมเกล้าฯ เจ้าแผ่นดิน

 

 

3. โครงการตามรอยยาตรา มหานครแห่งวัฒนธรรม  

 

4. โครงการแบ่งปันความรู้จากพี่สู่น้อง  

 

5. โครงการประสานมิตร ประสานจิตสำนึก  

 

6. โครงการมรดกไทย มรดกชาติ มารยาทไทย  

 

7. โครงการสำนึกเพื่อสันติภาพและสมานฉันท์สู่สันติสุข  

 

8. โครงการปฏิบัติรรมเจริญสมาธิ สร้างผู้นำจิตสาธารณะ  

 

9. โครงการใจอาสา จิตอาสา    
10. โครงการเรียนรู้ความพอเพียงเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ    
11. โครงการพิทักษ์รักษ์สิ่งแวดล้อม    
12. โครงการคาราวานคุณธรรมนำความรู้ ตอน ทำความดีให้เด็กดู    
13. โครงการศิลปะ...บูราการเพื่อสันติ    
14.โครงการเทิดไท้ 12 สิงหามหาราชินี    
15.โครงสร้างค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต เพื่อพัฒนาบัณฑิตในอุดมคติไทย    

  


Copyright © 2008-2012 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since December 17, 2008