2555 | 2554 | 2553
 
Show as single page

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

คณะ/หน่วยงาน

 
 

1

โครงการแบ่งปันความรู้สู่ห้องสมุดโรงเรียน

คณะมนุษยศาสตร์

 

2

โครงการสอนน้องเรียนภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์

 

3

โครงการความร่วมมือระหว่าง มศว และประเทศสิงคโปร์: น้องฟัง พี่อ่าน สานฝัน สานจินตนาการ

คณะมนุษยศาสตร์

 

4

โครงการพัฒนาทักษะการอ่านให้แก่นักเรียนต้นแบบ

คณะมนุษยศาสตร์

 

5

โครงการห้องสมุดความหมาย

คณะมนุษยศาสตร์

 

6

โครงการห้องสมุดสู่ชุมชน ภายใต้โครงการบูรณาการและติดตามประเมินผลการบริหารวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการจัดการเรียนรู้

คณะมนุษยศาสตร์

 

7

โครงการเสวนาภาษา วรรณคดี และคติชนวิทยา

คณะมนุษยศาสตร์

 

8

โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิต

คณะมนุษยศาสตร์

 

9

โครงการนิทรรศการศิลปกรรมและการออกแบบสร้างสรรค์สู่สังคม ประจำปีการศึกษา 2554

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

10

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการบรรเลงดนตรีไทย

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

11

โครงการผลงานศิลปะร่วมสมัยศูนย์ศิลปะวิทยบริการ : ทัศนศิลป์กับความหลากหลายทางวัฒนธรรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

12

โครงการนิทรรศการทางวิชาการและงานสร้างสรรค์นาฏศิลป์นิพนธ์ 2555

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

13

โครงการสัมมนาดนตรีนานาชาติ  ทฤษฎีดนตรีไทยสอนอะไร

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

14

โครงการสัมมนาประวัติศาสตร์ศิลป์เบื้องต้นสำหรับนักเรียนศิลปะระดับมัธยม

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

15

โครงการสัมมนาวาดเส้นเบื้องต้นสำหรับนักเรียนศิลปะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

16

โครงการแสดงผลงานนิสิตสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ในรายวิชาศิลปะนิพนธ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

17

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Music Master Class 2012

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

18

โครงการการแสดงผลงานการออกแบบเครื่องประดับ Bangkok Gems

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

19

โครงการศิลปะการแสดงนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2554

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

20

โครงการเผยแพร่ความรู้ดนตรีคลาสสิค

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

21

โครงการนิทรรศการพลังร่วมศิลปกรรมบูรณาการ ครั้งที่ 5

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

22

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ระลึกเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำบลปากเกร็ด

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

23

โครงการ Sensitivity Training (ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา)

คณะศึกษาศาสตร์

 

24

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง

คณะศึกษาศาสตร์

 

25

โครงการประชุมวิชาการทางการศึกษาตลอดชีวิต (ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่)

คณะศึกษาศาสตร์

 

26

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์

คณะศึกษาศาสตร์

 

27

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน (ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา)

คณะศึกษาศาสตร์

 

28

โครงการจิตอาสา (ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่)

คณะศึกษาศาสตร์

 

29

โครงการความรู้สู่ชุมชน (สาขาวิชาการประถมศึกษา)

คณะศึกษาศาสตร์

 

30

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

คณะศึกษาศาสตร์

 

31

โครงการบริการวิชาการสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา ครั้งที่ 1 (สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา)

คณะศึกษาศาสตร์

 

32

โครงการศึกษาศาสตร์เพื่อชุมชน

คณะศึกษาศาสตร์

 

33

โครงการบริการวิชาการ (ภาควิชาการวัดผลและวิจัยทางการศึกษา)

คณะศึกษาศาสตร์

 

34

โครงการสอนน้องถ่ายภาพ (ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา)

คณะศึกษาศาสตร์

 

35

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตแก่เด็กและเยาวชน

คณะศึกษาศาสตร์

 

36

โครงการเด็กดีมีชีวิตพอเพียง

คณะสังคมศาสตร์

 

37

โครงการเด็กดีรักชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

คณะสังคมศาสตร์

 

38

โครงการบริการวิชาการ "เงินทอง ของมีค่า" (โครงการต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554)

คณะสังคมศาสตร์

 

39

โครงการอบรมครูประวัติศาสตร์เรื่อง "การเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทยและเอเซียในกระแสการรวมกันเป็นหนึ่งของประชาคมอาเซียน

คณะสังคมศาสตร์

 

40

โครงการปลูกป่าชายเลน

คณะสังคมศาสตร์

 

41

โครงการสังคมวิทยาบูรณาการความรู้สู่สาธารณะ

คณะสังคมศาสตร์

 

42

โครงการผลิตข้าวอินทรีย์สู่โรงสีข้าวพระราชทานบ้านคลองทรายสู่ระบบวิสาหกิจชุมชน

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

 

43

โครงการนำร่องผลิตครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไทยภูเขา ครูการศึกษานอกระบบและครูการศึกษาทางเลือก

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

 

44

โครงการฐานข้อมูลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ของเยาวชน

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

 

45

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2555

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

 

46

โครงการบริการวิชาการเผยแพร่ความรู้ด้านสื่อมัลติมิเดีย แอนนิเมชั่น เพื่อเยาวชนเด็กด้อยโอกาสในชนบท

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

 

47

โครงการสำรวจความต้องการและความร่วมมือด้านการบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

 

48

โครงการศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเรียนการสอน

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

 

49

โครงการร่วมมือหลักสูตร English training course for gevernment staff of Vietnam

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

 

50

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

 

51

โครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษวิชาการ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

 

52

โครงการเครือข่ายชุมชนรักษ์แสนแสบ

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

 

53

โครงการเครือข่าย มศว รักษ์สีเขียว

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

 

54

กิจกรรมการสำรวจความต้องการของชุมชน 3 มิติ

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

 

55

กิจกรรมการอบรมเพศศึกษาเพื่อลดอัตราการท้องของนักเรียนหญิงในวัยเรียน

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

 

56

กิจกรรมเฝ้าระวังผลกระทบจากปัญหาการจัดการขยะชุมชนที่ไม่ถูกสุขลักษณะและสำรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนพื้นที่เสี่ยง

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

 

57

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง "มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรุงเทพมหานคร"

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

 

58

โครงการสรุปและประเมินผลโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มโรคเมตาบอลิกในเขตกรุงเทพมหานคร

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

 

59

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 3 self และ PROMISE และเทคนิคการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพ

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

 

60

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์และการดำเนินการบริหารจัดการโครงการตามข้อตกลง

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

 

61

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการวิจัยการใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และแปลผลข้อมูลวิจัย รุ่นที่ 15

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

 

62

โครงการจัดทำวารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

 

63

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน : วันเด็กนานาชาติ สืบสานวัฒนธรรม

บัณฑิตวิทยาลัย

 

64

โครงการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ : โครงศาสตร์และศิลป์แห่งการหัวเราะ

บัณฑิตวิทยาลัย

 

65

โครงการบริการวิชาการศูนย์การแพทย์ผิวหนัง

บัณฑิตวิทยาลัย

 

66

โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านฐานการเรียนรู้ในวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

 

67

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูฟิสิกส์ในการจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์เป็นภาษาอังกฤษ

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

 

68

โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์โรงเรียนสวนศรีวิทยาสู่มาตรฐานสากล

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

 

69

โครงการพัฒนาทักษะครูฟิสิกส์อย่างต่อเนื่องสำหรับโรงเรียนมาตรฐานสากลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

 

70

โครงการ R2R Clinic เรื่องการเลือกใช้สถิติและการใช้ SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูล

คณะเภสัชศาสตร์

 

71

โครงการสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

คณะเภสัชศาสตร์

 

72

โครงการบริการความรู้เรื่องยา สุขภาพ และสารพิษใกล้ตัว

คณะเภสัชศาสตร์

 

73

โครงการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

คณะเภสัชศาสตร์

 

74

โครงการให้คำปรึกษาด้านเภสัชกรรม

คณะเภสัชศาสตร์

 

75

โครงการเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมสร้างสุขภาพชุมชน

คณะเภสัชศาสตร์

 

76

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านคุ้มครองผู้บริโภคแก่ผู้ประกอบการตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์

คณะแพทยศาสตร์

 

77

โครงการออกหน่วยธนาคารเลือด ณ ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ

คณะแพทยศาสตร์

 

78

โครงการวันแม่

คณะแพทยศาสตร์

 

79

โครงการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

คณะแพทยศาสตร์

 

80

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ วันทันตสาธารณสุข

คณะแพทยศาสตร์

 

81

โครงการประชุมเครือข่ายสุขภาพห้องปฎิบัติการชันสูตรสาธารณะสุข เขต 3 และเขต 9

คณะแพทยศาสตร์

 

82

โครงการต้อกระจกเรื่องง่ายถ้าใส่ใจดูแล

คณะแพทยศาสตร์

 

83

โครงการชมรมมิตรภาพบำบัด

คณะแพทยศาสตร์

 

84

โครงการให้ความรู้และตรวจคัดกรองจอประสาทตา

คณะแพทยศาสตร์

 

85

โครงการจัดทำแผ่นพับความรู้ทางทันตกรรม

คณะแพทยศาสตร์

 

86

โครงการวันพิการสากล

คณะแพทยศาสตร์

 

87

โครงการบริการวิชาการมะเร็งตับและมะเร็งเต้านม

คณะแพทยศาสตร์

 

88

โครงการกระตุ้นพัฒนาการในทีมสหสาขาวิชาชีพ

คณะแพทยศาสตร์

 

89

โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ

คณะแพทยศาสตร์

 

90

โครงการงานวันเด็ก

คณะแพทยศาสตร์

 

91

โครงการ 9/1 ได้ใจห่วงใยเพื่อสุขภาพ

คณะแพทยศาสตร์

 

92

โครงการเครือข่ายสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

คณะแพทยศาสตร์

 

93

โครงการประกวดหนูน้อยสุขภาพดี

คณะแพทยศาสตร์

 

94

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังในระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2554

คณะแพทยศาสตร์

 

95

โครงการพัฒนาคลินิกโรคจากการทำงาน

คณะแพทยศาสตร์

 

96

โครงการเด็กไทยกินดีมีสุข

คณะแพทยศาสตร์

 

97

โครงการวันมหิดล

คณะแพทยศาสตร์

 

98

โครงการสื่อรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

คณะแพทยศาสตร์

 

99

โครงการ Baby massage

คณะแพทยศาสตร์

 

100

โครงการหัวเราะบำบัด

คณะแพทยศาสตร์

 

101

โครงการมอบความรักแก่ผู้ป่วยเด็ก

คณะแพทยศาสตร์

 

102

โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและครอบครัวอย่างครบวงจร และกิจกรรมเบาหวานสัญจร

คณะแพทยศาสตร์

 

103

โครงการเวทีนี้ของเรา

คณะแพทยศาสตร์

 

104

โครงการรณรงค์นิสิต มศว ห่างไกลยาเสพติด

คณะแพทยศาสตร์

 

105

โครงการบริการทันตกรรมเพื่อการเรียนการสอน (ประจำปีการศึกษา 2554)

คณะทันตแพทยศาสตร์

 

106

โครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน (ปีการศึกษา 2554)

คณะทันตแพทยศาสตร์

 

107

โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ปีการศึกษา 2554)

คณะทันตแพทยศาสตร์

 

108

โครงการวันแม่แห่งชาติ สานใจสานใยรักจากแม่สู่ลูก

คณะพยาบาลศาสตร์

 

109

โครงการการจัดการความรู้นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม

คณะพยาบาลศาสตร์

 

110

โครงการคัดกรองพัฒนาการเด็ก

คณะพยาบาลศาสตร์

 

111

โครงการมหาวิทยาลัยไร้ควันบุหรี่

คณะพยาบาลศาสตร์

 

112

โครงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์

 

1

     

1113

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)

คณะพยาบาลศาสตร์

 

114

โครงการประชุมประจำปีศรีนครินทรวิโรฒวิชาการพยาบาล ครั้งที่ 8 เรื่องวิทยาการก้าวหน้าในการรักษาโรคเบื้องต้นและการใช้ยาสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ

คณะพยาบาลศาสตร์

 

115

โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพชุมชน

คณะพลศึกษา

 

116

โครงการอบรมโยคะเพื่อสุขภาพ มศว องครักษ์

คณะพลศึกษา

 

117

โครงการสร้างเสริมสุขภาพ มศว องครักษ์

คณะพลศึกษา

 

118

โครงการฝึกอบรมครูพลศึกษาด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา

คณะพลศึกษา

 

119

โครงการสร้างเสริมสุขภาพ มศว ประสานมิตร

คณะพลศึกษา

 

120

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำวิจัยในชั้นเรียน (ประสานมิตร)

คณะพลศึกษา

 

121

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำวิจัยในชั้นเรียน (องครักษ์)

คณะพลศึกษา

 

122

โครงการบริการวิชาการชุมชนในการปฏิบัติงานแบบบูรณาการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน ณ บ้านเขาส่องกล้อง ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก

คณะพลศึกษา

 

123

โครงการนันทนาการชุมชนและโรงเรียนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต

คณะพลศึกษา

 

124

โครงการวิ่งเพื่อสุขภาพ

คณะพลศึกษา

 

125

โครงการอบรมเรื่องกิจกรรมนันทนาการสำหรับครูพลศึกษา

คณะพลศึกษา

 

126

โครงการสารจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาประยุกต์

คณะพลศึกษา

 

127

โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการและการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย

คณะพลศึกษา

 

128

โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นครู

คณะพลศึกษา

 

129

โครงการศูนย์ข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ

คณะสหเวชศาสตร์

 

130

โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

คณะสหเวชศาสตร์

 

131

โครงการกายภาพบำบัดเพื่อการส่งเสริมสุขภาพสู่ชุมชน

คณะสหเวชศาสตร์

 

132

โครงการกายภาพบำบัด - ส่งเสริมสุขภาพเพื่อผู้สูงวัย

คณะสหเวชศาสตร์

 

133

โครงการเสริมสร้างความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน : โครงการทบทวนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

 

134

โครงการเสริมสร้างความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักสูตรให้แก่อาจารย์และนักเรียนในจังหวัดสระแก้ว

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

 

135

โครงการคลีนิคเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน : โครงการสร้างนวัตกรรมหรือวิจัยที่เกิดขึ้นจากความต้องการหรือปัญหาของชุมชน

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

 

136

โครงการอบรมทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน : โครงการอบรมการแปรรูปอาหารให้กับชุมชนในจังหวัดสระแก้ว

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

 

137

โครงการอบรมทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน : โครงการอบรมทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนในจังหวัดสระแก้ว

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

 

138

โครงการอบรมทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน : โครงการอบรมการแปรรูปอาหารให้กับชุมชนเครือข่าย และปริมณฑล

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

 

139

โครงการเสริมสร้างความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน : โครงการเปิดบ้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญา เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

 

140

โครงการเสริมสร้างความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน : โครงการจิตอาสาพัฒนานิสิตผ่านการบริการวิชาการ

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

 

141

โครงการเสริมสร้างความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน : โครงการเรียนรู้เพื่อแบ่งปันผ่านการบริการวิชาการ

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

 

142

โครงการเสริมสร้างความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน : โครงการให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรแก่อาหารและนักเรียน (APIT on tour)

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

 

143

โครงการคลีนิคเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน : โครงการเสวนา แลกเปลี่ยน สำรวจความต้องการและติดตามผลการบิรการวิชาการ ปี 2555

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

 

144

โครงการคลีนิคเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน : โครงการพัฒนาสุขภาวะของคนในจังหวัดนครนายก (ส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วยเรื้อรังใน ต.องครักษ์ และเทศบาลนครนายก จ.นครนายก)

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

 

145

โครงการอบรมทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน : โครงการอบรมทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนในจังหวัดนครนายก

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

 

146

โครงการอบรมทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน : โครงการอบรมทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนในจังหวัดสระแก้ว

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

 

147

โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ภาควิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์

 

148

โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจรและดาราศาสตร์ ครั้งที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์

 

149

โครงการ Jewelry Season

คณะวิทยาศาสตร์

 

150

โครงการบริการวิชาการ อบรมเบเกอรี่ มศว ประจำปี 2555

คณะวิทยาศาสตร์

 

151

โครงการอบรมชีววิทยาค่าย สอวน.ชีววิทยา ครั้งที่ 1

คณะวิทยาศาสตร์

 

152

โครงการอบรมชีววิทยาค่าย สอวน.ชีววิทยา ครั้งที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์

 

153

โครงการค่ายวันคณิตศาสตร์ Math Day Camp

คณะวิทยาศาสตร์

 

154

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการเรียนรู้แบบบูรณาการโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า

คณะวิทยาศาสตร์

 

155

โครงการอบรมความรู้และพัฒนาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ประจำปีการศึกษา 2554

คณะวิทยาศาสตร์

 

156

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย เรื่อง "ชิมขนม ชมดอกไม้ไทย"

คณะวิทยาศาสตร์

 

157

โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการวิจัย (ภาควิชาเคมี)

คณะวิทยาศาสตร์

 

158

โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

 

159

โครงการ Bangkok Gems and Jewelry Fair

คณะวิทยาศาสตร์

 

160

โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (ลำดับอนุกรม และแคลคลูลัส)

คณะวิทยาศาสตร์

 

161

การเพิ่มทักษะทางด้านปฏิบัติการขั้นพื้นฐานทางวิศวกรรมเคมีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

162

การเพิ่มทักษะการทำโครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

163

โครงการอบรมการถลุงเหล็กจากแร่เหล็กน้ำพี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

164

โครงการอบรมการเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม Auto CAD ครั้งที่ 2

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

165

โครงการฝึกอบรมวิธีการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

166

โครงการฝึกอบรมการติดตั้งจานดาวเทียมแบบ DUO

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

167

โครงการฝึกอบรมการติดตั้งจานดาวเทียม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

168

โครงการบรรยายหัวข้อการสื่อสารระบบ 3G และ 4G

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

169

การอบรมเชิงปฏิบัติการการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชีวิตประจำวัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

170

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นสำหรับชุมชน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

171

การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับกระบวนการผลิตแบบลีน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

172

โครงการสำรวจและออกแบบความเสียหายจากการเสื่อมสภาพของวัสดุสำหรับชุมชน ครั้งที่ 1

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

173

โครงการบรรยายหัวข้อ Smart Grid

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

174

วิธีการวิจัยทางวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering Research)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

175

การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO/DIS 50001

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

176

มาตรฐานการปฏิบัติงานอนุรักษ์พลังงานด้านระบบปรับอากาศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

177

โครงการบูรณาการวิชาชีพนิสิต มศว เพื่อบริการชุมชน

กองกิจการนิสิต

 

178

โครงการเทศกาลวันเด็กนานาชาติสืบสานวัฒนธรรม

กองกิจการนิสิต

 

179

โครงการแบ่งปันความรู้จากพี่สู่น้องครั้งที่ 5

กองกิจการนิสิต

 

180

โครงการพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน

กองกิจการนิสิต

 

181

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) (ส่วนขยาย)

โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

 

182

โครงการพัฒนาแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมศึกษาดูงาน การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 36 "ปูแป้งเกมส์"

โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

 

183

กิจกรรมสัมมนาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)(ส่วนขยาย)

โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

 

184

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Work Shop เพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ก่อนเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2554 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)(ส่วนขยาย)

โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

 

185

โครงการพัฒนาจิตอาสาศูนย์ปัญญาชลฯ

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

 

186

โครงการจิตอาสาพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพ

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

 

187

โครงส่งเสริมด้านจิตอาสาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในจังหวัดสระแก้ว

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

 

188

โครงการบำบัด-ฟื้นฟูยาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กชายบ้านภูมิเวท

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

 

189

โครงการกู้ชีพเพื่อน้องในสถานสงเคราะห์

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

 

190

 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย-ใจ เด็กพิการบ้านนนทภูมิ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

 

191

โครงการฟันดีมีสุข

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

 

1

     

1192

โครงการสัปดาห์รณรงค์นมแม่

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

 

193

โครงการจิตอาสาห่วงใยประชาชนถวายในหลวง

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

 

194

โครงการบริการวิชาการดนตรีสากลสำหรับบุคคลทั่วไป

ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

 

195

โครงการจัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย : นิทรรศการศิลปะ "ท้าทาย : ปรากฎการณ์ มานิต  ศรีวานิชภูมิ"

ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

 

196

โครงการจัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย : นิทรรศการศิลปะผลงานจิตรกรรมและบทกวี

ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

 

197

โครงการจัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย : นิทรรศการศิลปะเนื่องในวาระวันแม่ประจำปี 2554

ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

 

198

โครงการงานวันเด็กประจำปี 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เทศกาลเด็กนานาชาติสืบสานวัฒนธรรม

ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

 

199

โครงการพัฒนาระบบศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

 

200

โครงการแต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย

ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

 

201

โครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติ Art and Culture

ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

 

202

โครงการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย

ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

 

203

โครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาต้นแบบเครื่องแต่งกายร่วมกับไหมไทยที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

 

204

โครงการอบรมการใช้ Tablet กับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC

ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

 

205

โครงการบริการวิชาการสื่อและมัลติมีเดียเพื่อเด็กด้อยโอกาส

ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

 

206

โครงการบริการวิชาการศิลปะและสื่อมัลติมีเดียเพื่อบุคคลด้อยโอกาส ณ จังหวัดสระแก้ว

ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

 

207

โครงการสร้างสรรค์จิตตปัญญาศึกษา : ศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

 

208

โครงการมหกรรมดนตรีและศิลปะการแสดงสัญจร "เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

 

209

โครงการบ่มเพาะนักดนตรีเครื่องสายตะวันตกสำหรับดุริยางค์ออเคสตร้า มศว

ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

 

210

โครงการผลิตสื่อเพื่อรณรงค์ด้านวัฒนธรรมและศิลปะการแสดง

ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

 

211

โครงการผลิตเอกสารและหนังสือวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ

ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

 

212

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนริมคลองแสนแสบ

ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

 

213

โครงการนิทรรศการศิลปะ ART WORKSHOP

ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

 

214

โครงการ "การถ่ายทอดนวัตกรรมการออกแบบเครื่องประดับสู่ชุมชน"

ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

 

215

โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน นิทรรศการแสดงผลงานบูรณาการของศูนย์แฟชั่นและศิลปะเครื่องประดับ

ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

 

216

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้บนพื้นฐานเทคโนโลยีแก่ชุมชน

ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

 

217

โครงการเผยแพร่สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชน

ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

 

218

โครงการพัฒนาการเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีรู้สู่ชุมชน จังหวัดสระแก้ว

ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

 

219

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการพิเศษ จังหวัดนครนายก

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ

 

220

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เรื่อง การค้นหาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ

 

221

โครงการพลังงานเพื่อวิถีชีวิตที่พอเพียง จังหวัดสระแก้ว

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

 

222

โครงการพลังงานเพื่อวิถีชีวิตที่พอเพียง จังหวันครนายก

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

 

223

โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสระแก้ว

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

 

224

โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จังหวัดนครนายก

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

 

225

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ"

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

 

226

โครงการพัฒนาการจัดแสดงหอเกียรติยศ

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

 

227

โครงการจัดตั้งหอจดหมายเหตุและหอเกียรติยศโพธิวิชชาลัย จังหวัดสระแก้ว

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

 

228

โครงการจัดทำระบบสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

 

229

โครงการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์หอจดหมายเหตุและหอเกียรติยศ

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

 

230

โครงการหอจดหมายเหตุสัญจร "วันเด็ก ประจำปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก"

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

 

231

โครงการหอจดหมายเหตุและแหล่งเรียนรู้ชุมชน ด้านวัฒนธรรมและศิลปะ จังหวัดนครนายก

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

 

232

โครงการนิทรรศการ 63 ปี ศรีสง่าแห่งมหานคร

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

 

233

โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

สาธิต มศว องครักษ์

 

234

โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

สาธิต มศว องครักษ์

 

235

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อบูรณาการการพัฒนาความเข้มแข็งให้ชุมชนผ่านระบบไซเบอร์

สำนักคอมพิวเตอร์

 

236

โครงการอบรมสัมมนาครูด้านการวัดและประเมิน จังหวัดสระแก้ว

สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

 

237

โครงการอบรมสัมมนาครู ต.หนองหมากฝ้ายและหนองตะเคียนบอน และ ต.องครักษ์ (4 ครั้ง)

สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

 


2555 | Page 2 of 3 | 2553


Copyright © 2008-2012 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since December 17, 2008