2555 | 2554 | 2553
 
Show as single page

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

คณะ/หน่วยงาน

 
 

1

โครงการสร้างนิสัยรักการอ่านและสร้างบรรยากาศแห่งการอ่าน "นิทาน ณ ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี กรุงเทพฯ"

คณะมนุษยศาสตร์

 

2

โครงการห้องสมุดความหมาย

คณะมนุษยศาสตร์

 

3

กิจกรรมห้องสมุดชุมชน ภายใต้โครงการ มศว ปันน้ำใจ ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง

คณะมนุษยศาสตร์

 

4

โครงการค่ายนักเรียนรักการอ่าน

คณะมนุษยศาสตร์

 

5

โครงการพี่นำน้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์

 

6

โครงการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

คณะมนุษยศาสตร์

 

7

โครงการสัมมนาวิชาการศิลปะร่วมสมัย

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

8

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์แก่ชุมชน 2553

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

9

โครงการบริการวิชาการทัศนศิลป์ศึกษาเพื่อการบำบัด

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

10

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

11

โครงการบริการวิชาการศิลปศึกษาสู่ชุมชนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

12

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ นวการลากและระบายสี

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

13

โครงการนิทรรศการศิลปกรรมและการออกแบบสร้างสรรค์สู่สังคม ประจำปีการศึกษา 2553

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

14

โครงการนิทรรศการทางวิชาการและงานสร้างสรรค์นาฏศิลป์นิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2553

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

15

โครงการนาฏศิลป์พื้นบ้านเพื่อสังคม ครั้งที่ 10

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

16

โครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

17

โครงการศึกษาดูงานและบริการชุมชน  (ภาควิชาการวัดผลและวิจัยทางการศึกษา)

คณะศึกษาศาสตร์

 

18

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา)

คณะศึกษาศาสตร์

 

19

โครงการพัฒนานักเรียนและบูรณาวัดไทย โครงการที่ 1 (สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา)

คณะศึกษาศาสตร์

 

20

โครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการมีส่วนร่วมกับสังคมไทย (ภาควิชาพื้นฐานของการศึกษา)

คณะศึกษาศาสตร์

 

21

โครงการความรู้สู่ชุมชน (สาขาวิชาการประถมศึกษา)

คณะศึกษาศาสตร์

 

22

โครงการศึกษาศาสตร์เพื่อชุมชน

คณะศึกษาศาสตร์

 

23

โครงการนิทรรศการความรู้ด้านการศึกษาพิเศษสู่ชุมชน (ภาควิชาการศึกษาพิเศษ)

คณะศึกษาศาสตร์

 

24

โครงการพัฒนานักเรียนและบูรณาวัดไทย โครงการที่ 2 (สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา)

คณะศึกษาศาสตร์

 

25

โครงการบริการชุมชน (ภาควิชาการวัดผลและวิจัยทางการศึกษา)

คณะศึกษาศาสตร์

 

26

โครงการอบรมการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนกับการวิจัยทางการศึกษา (ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา)

คณะศึกษาศาสตร์

 

27

โครงการบริการวิชาการ การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน

คณะศึกษาศาสตร์

 

28

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเรื่อง ทิศทางวิชาชีพบัญชี และมาตรฐานสัญญาเช่า

คณะสังคมศาสตร์

 

29

โครงการสังคมวิทยาบูรณาการความรู้สู่สาธารณะ ครั้งที่ 2 ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA)

คณะสังคมศาสตร์

 

30

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการ เทคนิค และเทคโนโลยีการสร้างแผนที่

คณะสังคมศาสตร์

 

31

โครงการกุหลาบในดวงใจคนไทยรักกันและรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักพระราชวังฝ่ายพระที่นั่งวิมานเมฆ

คณะสังคมศาสตร์

 

32

โครงการสัปดาห์วิชาการ 10 ปี รัฐศาสตร์ มศว

คณะสังคมศาสตร์

 

33

โครงการค่ายรัฐศาสตร์เพื่อประชาชน ครั้งที่ 6

คณะสังคมศาสตร์

 

34

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "ประกวดคำขวัญเกี่ยวกับจิตสำนึกในระดับอุดมศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553"

คณะสังคมศาสตร์

 

35

โครงการอบรมครูประวัติศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

 

36

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์

คณะสังคมศาสตร์

 

37

โครงการปลูกป่ารักษ์ธรรมชาติ

คณะสังคมศาสตร์

 

38

โครงการบริการวิชาการ "เงินทอง ของมีค่า"

คณะสังคมศาสตร์

 

39

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน

คณะสังคมศาสตร์

 

40

โครงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพนิสิต ด้านการรักการอ่าน การเขียนและพัฒนาเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

 

41

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลต้นไม้ประจำถิ่นเพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

 

42

โครงการสร้างฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่วันเด็กแห่งชาติ

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

 

1

     

43

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโรงสีข้าวพระราชทานบ้านคลองทราย

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

 

44

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันสำหรับเด็กด้อยโอกาส จ.สมุทรสงคราม

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

 

45

โครงการเสวนาเรื่องภาพยนตร์ในยุคโพสโมเดิร์น

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

 

46

โครงการแจกสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านแอนนิเมชั่นแก่สังคม จ.อ่างทอง จ.ขอนแก่น และ จ.หนองคาย

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

 

47

โครงการนวัตกรรมหรรษาสำหรับเด็ก

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

 

48

โครงการเอื้ออาทรเสริมความรู้ภาษาอังกฤษและดนตรีสากล ปีที่ 2

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

 

49

โครงการสัมมนาทางวิชาการทางเศรษฐศาสตร์

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

 

50

โครงการเศรษฐศาสตร์วิชาการ ระดับมัธยมศึกษา

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

 

51

โครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังการขับเคลื่อนให้จังหวัดนครยายกเป็นต้นแบบจังหวัดที่มีสุขภาวะแบบยั่งยืน

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

 

52

โครงการสรุปและประเมินผลโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มโรคเมตาบอลิกในเขตกรุงเทพมหานคร

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

 

53

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 3 self และ PROMISE และเทคนิคการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพ

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

 

54

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์และการดำเนินการบริหารจัดการโครงการตามข้อตกลง

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

 

55

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการวิจัยการใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และแปลผลข้อมูลวิจัย รุ่นที่ 14

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

 

56

โครงการมาหัวเราะ เพาะสุขร่วมกับบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย

 

57

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน : วันเด็กสีขาวเพื่อโลกเขียว

บัณฑิตวิทยาลัย

 

58

โครงการพัฒนาสมอง คลังแห่งชีวิต

บัณฑิตวิทยาลัย

 

59

โครงการบริการวิชาการศูนย์การแพทย์ผิวหนัง

บัณฑิตวิทยาลัย

 

60

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้บูรณาการวิธีการสอนวิชาเคมี เรื่อง การจัดการเรียนรู้เคมีคำนวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

 

61

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้บูรณาการวิธีการสอนวิชาเคมี เรื่อง การจัดการเรียนรู้เคมีคำนวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

 

1

     

62

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารนเทศสำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

 

63

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง พัฒนาความรู้บูรณาการการสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสำหรับครูในระดับประถมศึกษา พื้นที่จังหวัดสระแก้ว เขต 1

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

 

64

โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2554

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

 

65

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

 

66

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง พัฒนาความรู้บูรณาการการสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสำหรับครูในระดับประถมศึกษา พื้นที่จังหวัดสระแก้ว เขต 2

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

 

67

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง พัฒนาความรู้บูรณาการการสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสำหรับครูในระดับประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

 

68

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมการสอนเพื่อการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งในระดับอุดมศึกษา

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

 

69

โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษาและแนวคิดการจัดตั้งเครือข่ายวิทยาศาสตร์ศึกษาในประเทศไทย

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

 

70

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ข้อมูลการละลายของยาภายนอกร่างกายเพื่อแสดงชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยาสามัญ

คณะเภสัชศาสตร์

 

71

สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

คณะเภสัชศาสตร์

 

72

โครงการให้คำปรึกษาด้านเภสัชกรรม

คณะเภสัชศาสตร์

 

73

โครงการสนับสนุนเพื่อการปรับตัวของผู้ประกอบการและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมยาตามเกณฑ์ GMP เพื่อรองรับผลกระทบจากข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน

คณะเภสัชศาสตร์

 

74

โครงการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

คณะเภสัชศาสตร์

 

75

โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน

คณะแพทยศาสตร์

 

76

โครงการออกหน่วยธนาคารเลือด ณ ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ

คณะแพทยศาสตร์

 

77

โครงการจัดตั้งศูนย์กระตุ้นพัฒนาการโดยทีมสหสาขา

คณะแพทยศาสตร์

 

78

โครงการตรวจฟันในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

คณะแพทยศาสตร์

 

79

โครงการมอบความรักแก่ผู้ป่วยเด็ก

คณะแพทยศาสตร์

 

80

โครงการเวทีนี้ของเรา ประจำปี 2554

คณะแพทยศาสตร์

 

81

โครงการเครือข่ายครอบครัวสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

คณะแพทยศาสตร์

 

82

โครงการประชุมวิชาการทบทวนการดูแลผู้ป่วยระหว่างรพ.ศูนย์การแพทย์ฯ รพ.ธรรมศาสตร์ และรพ.ภูมิพล ครั้งที่ 1

คณะแพทยศาสตร์

 

83

โครงการสร้างสรรค์ศิลปินใหม่ รุ่นที่ 2 และ3

คณะแพทยศาสตร์

 

84

โครงการพัฒนาและประชาสัมพันธ์เพื่อบริการกายอุปกรณ์

คณะแพทยศาสตร์

 

85

โครงการวันแม่แห่งชาติ

คณะแพทยศาสตร์

 

86

โครงการสัปดห์กายภาพบำบัด

คณะแพทยศาสตร์

 

87

โครงการสานสัมพันธ์สร้างสายใยปันน้ำใจเด็กพิเศษ

คณะแพทยศาสตร์

 

88

โครงการเผยแพร่แนวทางการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองแบบองค์รวม

คณะแพทยศาสตร์

 

89

โครงการวันไตโลก ประจำปี 2554

คณะแพทยศาสตร์

 

90

โครงการให้ความรู้และตรวจสุขภาพตาเบื้องต้นผู้สูงอายุ

คณะแพทยศาสตร์

 

91

โครงการจัดการความปลอดภัยด้านยา เครือข่ายบริการปฐมภูมิศูนย์การแพทย์

คณะแพทยศาสตร์

 

92

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภาวะชุมชน เครือข่ายบริการปฐมภูมิศูนย์การแพทย์

คณะแพทยศาสตร์

 

93

โครงการเพิ่มบุคลากรทางการพยาบาลในการให้บริการปฐมภูมิสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล เครือข่ายบริการปฐมภูมิศูนย์การแพทย์

คณะแพทยศาสตร์

 

94

โครงการพัฒนาชุมชนด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วมด้วยวิธีธรรมชาติ ปีงบประมาณ 2553

คณะแพทยศาสตร์

 

95

โครงการพัฒนาการสื่อสารชุมชนเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก

คณะแพทยศาสตร์

 

96

โครงการพัฒนาระบบช่องทางด่วนพิเศษ ด้วยแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัวและการบริการปฐมภูมิ

คณะแพทยศาสตร์

 

97

โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก จากงบประมาณโครงการพัฒนาสถานีอนามัย

คณะแพทยศาสตร์

 

98

โครงการบริการวิชาการสร้างสุขภาพประชาชนศูนย์การแพทย์

คณะแพทยศาสตร์

 

99

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

คณะแพทยศาสตร์

 

100

โครงการคัดกรองจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน

คณะแพทยศาสตร์

 

101

โครงการหมออนามัยเคลื่อนที่

คณะแพทยศาสตร์

 

102

โครงการสุขศาลาศรีนครินทรวิโรฒ (งบ สปสช.)

คณะแพทยศาสตร์

 

103

โครงการควบคุมโรคหนอดพยาธิในเด็กนักเรียนตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

คณะแพทยศาสตร์

 

104

โครงการคัดกรองลดภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพ

คณะแพทยศาสตร์

 

105

โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงศาล

คณะแพทยศาสตร์

 

106

โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองใหญ่

คณะแพทยศาสตร์

 

107

โครงการพัฒนาสารสนเทศสุขศาลาศรีนครินทรวิโรฒ

คณะแพทยศาสตร์

 

108

โครงการกองทุนยาต้นแบบ Cup มศว ปีงบประมาณ 2554

คณะแพทยศาสตร์

 

109

โครงการป้องกันไข้เลือดออกในพื้นที่ 3 ตำบล

คณะแพทยศาสตร์

 

110

โครงการ OTOP หนึ่งตำบลหนึ่งแพทย์เวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

 

111

โครงการพัฒนาบุคลากรปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2554

คณะแพทยศาสตร์

 

112

โครงการพัฒนาความรู้วิชาการอาสาสมัคร สาธารณสุขศูนย์การแพทย์

คณะแพทยศาสตร์

 

113

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต ตำบลชุมชน อำเภอองครักษ์

คณะแพทยศาสตร์

 

114

โครงการสร้างเสริมความรู้ด้านคุ้มครองผู้บริโภคแก่ผู้ประกอบการตำบลชุมพล องครักษ์

คณะแพทยศาสตร์

 

115

โครงการลดการใช้ยาชุดในแบบชุมชนแบบมีส่วนร่วม

คณะแพทยศาสตร์

 

116

โครงการวิทยุชุมชน

คณะแพทยศาสตร์

 

117

โครงการบริการทันตกรรมเพื่อการเรียนการสอน (ประจำปีการศึกษา 2553)

คณะทันตแพทยศาสตร์

 

118

โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ปี 2553)

คณะทันตแพทยศาสตร์

 

119

ดูแลลูกอย่างไร หลังให้วัคซีน

คณะพยาบาลศาสตร์

 

120

วันแม่แห่งชาติ สานใจสานใยรักจากแม่ลูก

คณะพยาบาลศาสตร์

 

121

โครงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์

 

122

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)

คณะพยาบาลศาสตร์

 

123

โครงการประชุมประจำปีศรีนครินทรวิโรฒวิชาการพยาบาล ครั้งที่ 7 เรื่องบริสุขภาพระดับปฐมภูมิ : บทบาทและคุณภาพการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์

 

124

โครงการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

คณะพลศึกษา

 

125

โครงการอบรมสัมนาผู้นำการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพในชุมชน

คณะพลศึกษา

 

126

โครงการฝึกอบรมกีฬาเพื่อชุมชน

คณะพลศึกษา

 

127

โครงการแอโรบิกเพื่อสุขภาพ

คณะพลศึกษา

 

128

โครงการสร้างเสริมสุขภาพ

คณะพลศึกษา

 

129

โครงการฝึกอบรมฟุตซอล

คณะพลศึกษา

 

130

โครงการทดสอบสมรรถภาพ

คณะพลศึกษา

 

131

โครงการกายภาพบำบัดสู่ชุมชน

คณะสหเวชศาสตร์

 

132

โครงการกายภาพบำบัดสู่ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

คณะสหเวชศาสตร์

 

133

โครงการอบรมความรู้ด้านสุขภาพเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างผู้นำในการส่งเสริมสุขภาพชุมชน"

คณะสหเวชศาสตร์

 

134

โครงการเผยแพร่หลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร : โครงการเผยแพร่หลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ครั้งที่ 3

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

 

135

โครงการเผยแพร่หลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร : โครงการเผยแพร่ความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ประชาชนและชุมชนท้องถิ่น

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

 

136

โครงการคลีนิคเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน : กิจกรรมสำรวจและประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร ณ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

 

137

โครงการคลีนิคเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน : โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

 

138

โครงการอบรมทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน : โครงการอบรมทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตอาหารเพื่อชุมชน

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

 

139

โครงการอบรมทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน : โครงการอบรมทักษะความรู้เรื่องโรคอ้วนและอาหารควบคุมน้ำหนัก

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

 

140

โครงการอบรมทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน : โครงการอบรมสุขาภิบาลร้านค้าอาหารภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

 

141

โครงการเสริมสร้างความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน : โครงการสัมมนาให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารเบื้องต้นแก่นักเรียน

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

 

142

โครงการเสริมสร้างความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน : โครงการเปิดบ้านรับน้อง

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

 

143

โครงการเสริมสร้างความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน : โครงการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างธุรกิจอาหาร เรื่อง นวัตกรรม การพัฒนาธุรกิจอาหาร และการเตรียมตัวสู่เส้นทางอาชีพ

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

 

144

โครงการคลีนิคเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน : กิจกรรมสำรวจและประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

 

145

โครงการคลีนิคเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน : โครงการจัดนิทรรศการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

 

146

โครงการ Bangkok Gems and Jewelry Fair

คณะวิทยาศาสตร์

 

147

โครงการ Jewelry Season

คณะวิทยาศาสตร์

 

148

โครงการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิทยาศาสตร์

 

149

โครงการอบรมความรู้และพัฒนาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ประจำปีการศึกษา 2553

คณะวิทยาศาสตร์

 

150

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องถมเมืองนครปลอดสารปรอท

คณะวิทยาศาสตร์

 

151

โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน (โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว)

คณะวิทยาศาสตร์

 

152

โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

 

153

โครงการบริการทางวิชาการ ภาควิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์

 

154

โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจรและดาราศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

 

155

โครงการอบรมการถลุงเหล็กจากแร่เหล็กน้ำพี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

156

โครงการฝึกอบรมการติดตั้งจานดาวเทียม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

157

โครงการเอกสารสาระน่ารู้น่าอ่าน

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

 

158

โครงการอบรมเทคนิคการอ่าน / เล่านิทาน และบทบาทนางฟ้าแห่งปัญญา (Book  Angel)

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

 

159

โครงการส่งเสริมศักยภาพเพื่อพัฒนาจิตอาสา

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

 

160

โครงการสื่อประชาสัมพันธ์จิตอาสาศูนย์การแพทย์ฯ โบชัวร์ ,โปสเตอร์ ,CD ,สรุปผลงาน

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

 

161

โครงการคัดกรองและความรู้เรื่องไต (KEEP)

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

 

162

โครงการพัฒนาจิตอาสาศูนย์ปัญญาชล ฯ

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

 

163

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาหมอจิ๋วประจำบ้าน

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

 

164

โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้พิการที่บ้านโดยอาสาสมัครจิตอาสา

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

 

1

     

165

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การป้องกันควบคุมโรคสำหรับพี่เลี้ยงสถานสงเคราะห์

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

 

166

โครงการจิตอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้านรุ่นจิ๋ว (อสม.จิ๋ว)

(ทุกเสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือนหรือวันที่นัดหมาย)

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

 

167

โครงการจิตอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้านรุ่นจิ๋ว (อสม.จิ๋ว)

(วันที่ 25-26 เมษายน 2554)

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

 

168

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยวิถีพุทธ ปีที่ 2

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

 

169

โครงการพัฒนาจิตใจและสถานที่ใสสะอาด Big Cleaning Day

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

 

170

โครงการจิตอาสา รวมใจปลูกป่าลดโลกร้อน

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

 

171

โครงการบำบัด - ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

 

172

โครงการจ้างปรับปรุงพื้นที่และตกแต่งห้องนิทรรศการ

ศูนย์การศึกษาแฟชั่นและอัญมณี

 

173

โครงการ National Fashion and Jewelry Design Education Seminar and Exhibition การประชุม สัมมนา และนำเสนอผลงานวิชาการด้านการศึกษาการออกแบบแฟชั่น และอัญมณี สำหรับบุคลากรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ศูนย์การศึกษาแฟชั่นและอัญมณี

 

174

โครงการจัดทำและเผยแพร่ฐานข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการออกแบบแฟชั่นในรูปแบบนิทรรศการ การจัดทำฐานข้อมูลแฟชั่นเพื่อนิทรรศการ

ศูนย์การศึกษาแฟชั่นและอัญมณี

 

175

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้การออกแบบแฟชั่น : (เครื่องนุ่งห่ม) FASH for BIFW ในงาน Bangkok International Fashion Week 2011

ศูนย์การศึกษาแฟชั่นและอัญมณี

 

176

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม นิทรรศการผลงานการออกแบบเครื่องประดับ Bangkok Gems & Jewelry Fair 2011

ศูนย์การศึกษาแฟชั่นและอัญมณี

 

177

โครงการนิทรรศการแสดงผลงานบูรณาการการออกแบบแฟชั่น อัญมณี และผลิตภัณฑ์ในการพัฒนาสินค้าแฟชั่นวิถีชีวิตพอเพียง

ศูนย์การศึกษาแฟชั่นและอัญมณี

 

178

โครงการเอกสารตำราบริการวิชาการแก่ชุมชน

ศูนย์การศึกษาแฟชั่นและอัญมณี

 

179

โครงการฝึกอบรมองค์ความรู้ด้านการออกแบบแฟชั่น : Fashion Design Summer Courses

ศูนย์การศึกษาแฟชั่นและอัญมณี

 

180

โครงการปลูกจิตสำนึกสาธารณะ ศิลปะเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

 

181

โครงการวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และการจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ทางศิลปะ

ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

 

182

โครงการ "วันเด็กสีเขียว เพื่อโลกสีเขียว" เนื่องในวาระของปีมหามงคลครบ 7 รอบ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พุทธศักราช 2554

ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

 

183

โครงการมหกรรมนาฏศิลป์ร่วมสมัยสู่ชุมชน

ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

 

184

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซิมโฟนีออร์เคสตราคอนเสิร์ตแห่งสยาม

ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

 

185

โครงการเครือข่ายวัฒนธรรม : ศิลปะสื่อสร้างสันติสุขสู่สังคม

ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

 

186

โครงการวันกิตติกรรมประกาศ ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

 

187

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแสดงคอนเสิร์ตวงดุริยางค์ออร์เคสตราเพื่อประชาชนใน "วันเด็กแห่งชาติ"

ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

 

188

โครงการผลิตและจัดพิมพ์นิตยสาร Inspiration เผยแพร่ข้อมูลความรู้ข่าวสารทางด้านศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการแก่ชุมชน

ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

 

189

โครงการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมฉลองงานวันเด็กแห่งชาติ

สถาบันยุทธศาตร์ทางปัญญาและวิจัย

 

190

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ (ระดับปฎิบัติงานระดับต้น)

โรงพยาบาลชลประทาน

 

191

โครงการบำบัด-ฟื้นฟูยาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กชายบ้านภูมิเวท

โรงพยาบาลชลประทาน

 

192

โครงการสื่อประชาสัมพันธ์จิตอาสาศูนย์การแพทย์ฯ

โรงพยาบาลชลประทาน

 

193

โครงการ PCMC Band  สู่ชุมชน

โรงพยาบาลชลประทาน

 

194

โครงการอบรมให้ความรู้สำหรับอาสาสมัครในชุมชนเพื่อการบำบัดดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและไขสันหลังบาดเจ็บ

โรงพยาบาลชลประทาน

 

195

โครงการหนูน้อยจิตแจ่มใสร่างการแข็งแรง

โรงพยาบาลชลประทาน

 

196

โครงการสัมมนาฝึกอบรมมอเตอร์ไซด์กู้ชีพ

โรงพยาบาลชลประทาน

 

197

โครงการนวดสัมผัสรัก

โรงพยาบาลชลประทาน

 

198

โครงการเฝ้าระวังและช่วยเหลือครอบครัวที่มีปัญหาในโรงเรียนและชุมชน

โรงพยาบาลชลประทาน

 

199

โครงการสถานที่ทำงาน/โรงเรียนและชุมชนปลอดบุหรี่

โรงพยาบาลชลประทาน

 

200

โครงการจิตอาสาพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2

โรงพยาบาลชลประทาน

 

201

โครงการพยาบาลแห่งชาติรักษ์สุขภาพประชาชน

โรงพยาบาลชลประทาน

 

202

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตชุมชน

โรงพยาบาลชลประทาน

 

203

โครงการปฐมนิเทศจิตอาสา

โรงพยาบาลชลประทาน

 

204

โครงการความรู้ทั่วไปแก่จิตอาสาชลประทาน

โรงพยาบาลชลประทาน

 

205

โครงการค่ายเด็กสมองไวรุ่น นักคิดรุ่นเยาว์

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ

 

206

โครงการจัดทำคู่มือประเมินเด็กกลุ่มอาการออทิสติก

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ

 

207

โครงการพัฒนาบุคลากรของโครงการฯ ฝ่ายเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ

 

208

โครงการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ

 

209

โครงการพัฒนาเครื่องมือวัดและกระบวนการเสาะหาความสามารถพิเศษของเด็กไทยเพื่อให้บริการในโครงการฝ่ายเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ

 

210

โครงการพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากร ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการช่วยเหลือสำหรับนิสิตที่มีความต้องการพิเศษในมหาวิทยาลัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ

 

211

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านไอซีที : เพิ่มพูนความรู้ทักษะด้านไอซีทีเรื่อง "การทำตลาดออนไลน์เพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชนนครนายก"

สำนักคอมพิวเตอร์

 

212

โครงการระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D@SWU)  : จัดหาสื่อสู่ห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา

สำนักคอมพิวเตอร์

 

213

การประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ระบบ KIDs-D@SWU แก่ชุมชน

สำนักคอมพิวเตอร์

 

214

ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาแบบไซเบอร์ในประเทศ

สำนักคอมพิวเตอร์

 

215

โครงการพัฒนาสื่อดิจิตัลเพื่อชุมชน

สำนักคอมพิวเตอร์

 

216

โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีด้านการวัดและประเมิน กิจกรรมที่ 1 อบรมสัมมนาครู"ด้านการวัดและประเมิน

สำนักทดสอบและจิตวิทยา

 

217

การทดสอบออนไลน์ เพิ่มเติม

สำนักทดสอบและจิตวิทยา

 

218

บทเรียนออนไลน์ ด้านการวัดและประเมิน

สำนักทดสอบและจิตวิทยา

 

219

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "การปฏิรูปการศึกษาสู่ความเป็นสากล

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

 

220

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างวิสัยทัศน์เรื่อง "พลังงานเพื่อวิถีชีวิตที่พอเพียง

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

 

221

โครงการประชุมวิชาการ "ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ" ครั้งที่ 5

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

 

222

โครงการสัมมนาเรื่อง "การปลูกข้าวแอร์โรบิคและเกษตรพอเพียง"

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

 

223

โครงการบริการวิชาการผ่านรายการโทรทัศน์

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

 

224

โครงการผลิตสื่อและพัฒนาสื่อต้นแบบทางภาษา

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

 

225

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทำอย่างไรให้ผลงานวิจัยไปสู่ทรัพย์สินทางปัญญา

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

 

226

โครงการรักการอ่านโรงเรียนมงคลวิทยา

สำนักหอสมุดกลาง

 

227

โครงการกิจกรรม "โลกหรรษา@ห้องสมุด"

สำนักหอสมุดกลาง

 


2554 | Page 3 of 3 | 2553


Copyright © 2008-2012 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since December 17, 2008