การบริการวิชาการแก่ชุมชนเป็นพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งยกระดับ เพิ่มพูนความรู้ กระจายโอกาส และส่งเสริมการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ท้องถิ่น ประชาชน ทั้งในเมืองและชนบท ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด "หนึ่งจังหวัดหนึ่งมหาวิทยาลัย" เพื่อน้อมนำ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาแปรสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคมและชนบทในแต่ละจังหวัด ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกับชุมชนและภาคีต่างๆ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

Current Articles | Categories | Search | Syndication

ขอแจ้งกำหนดการโครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว

ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีกำหนดจัดโครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก และในวันที่ 1-2 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอินโดจีน จังหวัดสระแก้ว

สามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ :-
Portals/100/กำหนดการสัมมนาปลายปี59-..แก้ไข22-สค59 (1).pdf

posted @ Monday, August 22, 2016 4:11 PM by Rasa

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว

ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีกำหนดจัดโครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในจังหวัดนครนายกและสระแก้ว ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก และในวันที่ 1-2 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอินโดจีน จังหวัดสระแก้ว
ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน ขอเรียนเชิญหัวหน้าโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้าร่วมโครงการ ตามวันและเวลาข้างต้น และนำเจ้าหน้าที่ หรือผู้ประสานงานชุมชน (Active Actor) ในโครงของท่าน จำนวน 5 ท่าน เข้าร่วมโครงการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ :-
Portals/100/แบบตอบรับเข้าร่วม ปี 59 1.pdf

posted @ Monday, August 22, 2016 4:05 PM by Rasa

ประกาศรายชือนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 4

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 4
ระหว่างวันที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2559 (รวม 4 วัน 3 คืน)

สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิ้งด้านล่างนี้.-
Portals/100/ค่ายรุ่น4.pdf

posted @ Tuesday, July 26, 2016 9:10 AM by Rasa

Previous Page | Next Page


 

  

 

 


free counters

 

 

Copyright © 2008-2012 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since December 17, 2008